^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

ประมานการค่าใช้จ่ายบัณฑิต

                                                                          ระดับปริญญาโท

รายการ

                       ปี 1

                      ปี 2

 ปี 3 
รักษาสภาพ
(กรณีไม่จบ)

   ปี
รักสภาพ
(กรณีไม่จบ)

  ปี 5 
รักษาสภาพ
(กรณีไม่จบ)

        ภาคที่ 1

ภาคที่ 2  

ภาคที่ 1

ภาคที 2

ภาค1

ภาค 2

ภาค1  

ภาค2

 ภาค 1

ภาค2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ภาคปกติ    -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  -
ภาคพิเศษ

27,000

32,000

25,000

30,000

25,000

30,000

25,000

30,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รวม   ภาคปกติ  ตามหลักสูตร  2 ปี     =  102,000    บาท           รวม   ภาคปกติ    ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  132,000  บาท

        ภาคพิเศษ ตามหลักสูตร  2 ปี     =  122,000    บาท                  ภาคพิเศษ  ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  152,000  บาท   

หมายเหตุ :ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2  (เมื่อไม่ผ่านการสอบครั้งแรก)  จำนวน   5,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

   รายการ
                         ปี 1
                            ปี   2
                         ปี  3
  ปี 4
รักษาสภาพ
  ปี 5
รักษาสภาพ
  ปี 6
รักษา
สภาพ
   ภาคที่ 1
ภาคที่ 2
ภาคที่ 1
     ภาคที่ 2
 ภาคที่ 1
ภาคที่ 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค
1
ภาค 2
ภาค
1
ภาค
2
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ภาค
ปกติ
ภาค
พิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาค
ปกติ
ภาคพิเศษ
ภาค
ปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ
27,000
37,000
25,000
35,000
25,000
35,000
25,000
35,000
25,000
35,000
25,000
35,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

 รวม   ภาคปกติตามหลักสูตร  3  ปี   =  152,000  บาท             รวม     ภาคปกติตลอดหลักสูตร  6 ปี      =   182,000   บาท

         ภาคพิเศษตามหลักสูตร 3 ปี   =   212,000   บาท                      ภาคพิเศษตลอดหลักสูตร 6 ปี    =    242,000  บาท

หมายเหตุ :  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  การสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งที่ 2  (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก) จำนวน  10,000 บาท
                     การสอบวิทยานิพนธ์   ครั้งที่ 2    (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก)  จำนวน  10,000 บาท

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 12 guests and no members online