^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

                    ดาวน์โหลดเอกสาร มอบตัว

                            1. โหลด     เอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่  2566 

                            2. โหลด     ใบชำระเงิน  "ค่าธรรมเนียมการศึกษา"

                            3. ใบสม้ครเพื่อขอ USERNAME   เข้า   WIFI

 

  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวตามประกาศ  ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

        1. ดาวน์โหลดเอกสาร  กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน
        2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

 รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รวมค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  ดังนี้

1 ระดับปริญญาโท

  - ภาคค่ำหรือ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ก                  รวมทั้งสิ้น             32,000   บาท
  - ภาคค่ำหรือ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข                  รวมทั้งสิ้น             32,000   บาท
  - ภาคปกติ  แผน ก                                                          รวมทั้งสิ้น             27,000   บาท
  - ภาคปกติ  แผน ข                                                          รวมทั้งสิ้น             27,000   บาท

2 ระดับปริญญาเอก
-  ภาคค่ำ หรือภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)                              รวมทั้งสิ้น             37,000   บาท
 - ภาคปกติ                                                                        รวมทั้งสิ้น            27,000   บาท

3. กรอกข้อมูลทั้งหมด  ส่งไปรษณีย์     (แนบเอกสารให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้)

       1)   เอกสารหนังสือมอบตัว   (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว  มุมขวา)
       2)   ต้นฉบับ สลิปใบนำฝากที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักฐานการชำระเงิน)
       3)   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
             * นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แนบสำเนาผลการเรียน  (Transcript)  ทั้งระดับปริญญาตรีและ
               ปริญญาโทด้วย

      4)  สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา                     จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
      5)  สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา                       จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
      6)  สำเนาบัตรประชาชนบิดา/ มารดา                 จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
      7)  สำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)                       จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา

 ุ     8)  แบบฟอร์มขอ user Account ใช้บริการ internet ภายในสถาบันฯ

 ส่งถึง  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศึกษา”  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     
 เลขที่ 833  ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  (วงเล็บมุมซองว่า ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
ภายใน วันที่ .......... มิถุนายน  2566  (สำหรับผู้สม้ครเข้าศึกษาต่อ รอบ ....  รอบ ....)  ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ฝ่ายทะเบียนฯ   โทร 02-1049 099  ต่อ  1511–1513 

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ ....    โดยต้องส่งเอกสารหลักฐานถึงฝ่ายทะเบียนภายในวันที่.................................................

 

4.   นักศึกษาที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 3.แล้ว ให้สแกน  QR Code เข้ากลุ่มไลน์  (สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา)    

 

                      ........................

5.   นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตทุกคน  ต้องเข้ารับการอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
      /สอบถาม
รายละเอียด 02 1049099 ต่อ 3088  p.ติ๊ก

     กำหนดการอบรม จะแจ้งให้ทราบ

 

 หมายเหตุ

  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัว ตามวิธีการ ตามวัน/เวลาและสถานที่ ดังประกาศ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด สถาบันฯจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ                                                                                               

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 456 guests and no members online