^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

  ดาวน์โหลดเอกสาร มอบตัว

  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวตามประกาศ  ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

        1. ดาวน์โหลดเอกสาร  กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน
        2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

 รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รวมค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  ดังนี้

1 ระดับปริญญาโท

  - ภาคค่ำหรือ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ก                  รวมทั้งสิ้น             32,000   บาท
  - ภาคค่ำหรือ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข                  รวมทั้งสิ้น             32,000   บาท
  - ภาคปกติ  แผน ก                                                          รวมทั้งสิ้น             27,000   บาท
  - ภาคปกติ  แผน ข                                                          รวมทั้งสิ้น             27,000   บาท

2 ระดับปริญญาเอก
-  ภาคค่ำ หรือภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)                              รวมทั้งสิ้น             37,000   บาท
 - ภาคปกติ                                                                        รวมทั้งสิ้น            27,000   บาท

3. แนบเอกสาร  ที่กรอกข้อมูล ทั้งหมดส่งไปรษณีย์  ดังรายการต่อไปนี้

       1)   เอกสารหนังสือมอบตัว (ติดรูปมุมขวา)
       2)   ต้นฉบับใบนำฝากที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักฐานการชำระเงิน)
       3)   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่สำเร็จแล้ว (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา  
             * นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แนบสำเนาผลการเรียน  (Transcript)  ทั้งระดับปริญญาตรีและ
               ปริญญาโทด้วย
       4)  แนบรูปถ่ายสี  1  นิ้ว  ใส่สูทหรือชุดเครื่องแบบราชการ (ไม่สวมเสื้อยืด ) จำนวน  1  รูป
            สำหรับติดบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 

           4.1  สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา                     จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
           4.2  สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา                       จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
           4.3  สำเนาบัตรประชาชนบิดา/ มารดา                 จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
           4.4  สำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)                       จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา

 ุ      5)  แบบฟอร์มขอ user Account ใช้บริการ internet ภายในสถาบันฯ

 ส่งถึง  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศึกษา”  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     
 เลขที่ 833  ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  (วงเล็บมุมซองว่า ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
ภายใน วันที่ 20 มิถุนายน  2566  (สำหรับผู้สม้ครเข้าศึกษาต่อ รอบ 1  รอบ 2)  ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ฝ่ายทะเบียนฯ   โทร 02-1049 099  ต่อ  1511–1513 

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2    โดยต้องส่งเอกสารหลักฐานถึงฝ่ายทะเบียนภายในวันที่.................................................

พร้อมเอกสารมอบตัวและเอกสารอื่นๆ

 4.   นักศึกษาที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 3.แล้ว ให้สแกนQR Code เข้ากลุ่มไลน์นี้  นี้      

5.  นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับการอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา หรือสอบถาม
     รายละเอียด 02 1049099 ต่อ 3088  p.ติ๊ก

     กำหนดการอบรม จะแจ้งให้ทราบเร็วนี้

 หมายเหตุ

  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัว ตามวิธีการ ตามวัน/เวลาและสถานที่ ดังประกาศ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด สถาบันฯจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ                                                                                               

 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 59 guests and no members online