^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

ผศ.ดร.อาภาพงศ์  ชั่งจันทร์ ผศ.ดร.ณัฐกร  อินทรวิชะ
1.สาธิต เหลืองเจริญลาภ    รหัส 61 ป.เอก     
2.นายสราวุธ  เย็นเอง         รหัส 61 ป.เอก จ.ส.ท.ณัฐกร  สกุลเพ็ชร      รหัส 62 ป.โท 
    นายสุริยา  โยธา                 รหัส 62 ป.โท 
    นายปริญญาวัฒน์ อินทร์เอี่ยม  รหัส 63 ป.เอก
    นายอิสระ ตัั้งสุวรรณ์           รหัส 63 ป.เอก
    นายการันต์ ผึ่งบรรหาร       รหัส 63 ป.เอก
    นายสำราญ สอนผึ้ง           รหัส 63        (พ้นสภาพ) ป.เอก
       
 
ดร.อติรัฐ  มากสุวรรณ์    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1 เกตุมณี  ศรีอินทร์           รหัส  62  ป.เอก  นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส 61       ป.เอก
 2.นายคำจันทร์  ชาญชิต     รหัส  62  ป.โท นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส 63 ป.เอก
3 นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย       รหัส  62  ป.โท นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร          รหัส 63 ป.เอก
4 นายชนะสิน  สังข์ด้วง       รหัส 64  ป.โท นายท่าน  นามวงศ์                รหัส 65   แบบ 1 ป.เอก
       
       
       
       

 

 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 81 guests and no members online