^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(วิศวกรรมไฟฟ้า)

           รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ  ปริญญาเอก ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

             คณะวิศวกรรมศาสตร์     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                                                                  ระดับปริญญาเอก

ที่ รหัส                 ชื่อ - สกุล  อนุมัติสำเร็จการศึกษา
จากกรรมการบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียน
56 ชูเกียรติ   คีรี 9/2559 วันที่ 12 ต.ค.59   2_2558
 2 56 ดนุพล  คำปัญญา 9/2559 วันที่ 12 ต.ค.59 2_2558 
 3 56 อรรถรัตน์ นาวิกาวตาร 2/2560  วันที่ 7 มี.ค.60  1_2559 
 4 56 ธาดา  คำแดง 8/2560  วันที่ 6 ก.ย.60  2_2559
 5 56 ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เกตุทอง 3/2561  วันที่ 7 มี.ค.61 1_2560 
 6 56 บุญเรือง  วังศิลาบัตร 12/2561วันที่ 2 พ.ย.61  2_2560
 7 57 วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์  5/2563  วันที่ 12 พ.ค.63 2_2562 
 8 58 ชูธง  สัมมะตะ 7/2562  วันที่  3 ก.ค.62 2_2561 
 9 57 อิทธิพล เหลาพรม 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63  2_2562
 10 57 มนูญ  บูลย์ประมุข 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63  2_2562 
 11 58 วิภพ ใจแข็ง 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63 1_2563 
12  59 ชนัญญชัย วุฒิธันยาวัฒน์ 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63  1_2563
 13 58 กำไร  จันทร์พรหม 11/2563  วันที่  3 พ.ย.63   1_2563
 14 58 ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ จันทร์จิระ 12/2563  วันที่  1 ธ.ค.63   1_2563
 15 58 เกษตร เมืองทอง  2/2564  วันที่ 2 ก.พ.64  1_2563
 16 58 คณิตพันธ์ บุญสมเชื้อ  3/2564  วันที่ 2 มี.ค.64   2_2563 
 17 57 เด่น สติภา 6/2564  วันที่ 8 มิ.ย.64   2_2563
 18 58 ศุภชัย  ปลายเนตร 6/2564  วันที่ 8 มิ.ย.64   2_2563
 19  57 สมโภชน์  วงศ์เขียด 7/2564  วันที่ 7 ส.ค.64 2_2563 
20   60 ศักดิ์ทนงค์  วงศ์เจริญ 9/2564  วันที่ 7 ก.ย.64  1_2564 
21   59 บพิตร  ไชยนอก 5/2565  วันที่ 7 มิ.ย.65  2_2564 
22 59 ปิยะ  ศิริขันธ์ 5/2565  วันที่ 7 มิ.ย.65  2_2564
23 60 สุประวิทย์  เมืองเจริญ    7/2566  วันที่ 8 ส.ค.66  2_2565
         
         

                                                              ระดับปริญญาโท

ที่

รหัส

         ชื่อ - สกุล

 อนุมัติสำเร็จการศึกษา
จากกรรมการบัณฑิตศึกษา

 ภาคเรียน

1   เอกรินทร์  พิลิแก้ว   1_2559
2   วีระพจน์ คงทัน 2/2560 วันที่ 1 มี.ค.60 1_2559
3   ธีร์  วัชระเสนา 2/2560 วันที่ 1 มี.ค.60 1_2559
4 57 ว่าที่ร.ต.ภาคภูมิ ศรีทองนวล 2/2560 วันที่ 1 มี.ค.60 1_2559
 5 57 กมลวรรณ สกุณี 4/2560 วันที่ 3 พ.ค.60   1_2559
 6 57 ชัยพร  ไทรเกตุ 4/2560 วันที่ 3 พ.ค.60   1_2559
56 ยุติ ฉัตรวรานนท์ 8/2560 วันที่ 6 ก.ย.60   2_2559 
 8 56 ศิริรัช เชื้อพานิช 8/2560 วันที่ 6 ก.ย.60   2_2559
 9 56 สมบัติ บัวคล้าย 12/2561วันที่ 2 พ.ย.61   2_2560
 10 60 พลอย พลอยประด้บ  7/2563 วันที่ 8 ก.ค.63    2_2562 
 11  59 ปิยะ เชยคำดี 6/2564 วันที่ 8 มิย.64         2_2563
 12  60 ปิยะ  เอี่ยมจุ้ย      8/2564 วันที่ 3 ส.ค. 64       1_2564
 13  60 วันชัย คิดศรี      9/2564 วันที่ 7 ก.ย. 64       1_2564
 14   59 พิมพิกา  ยอดดี      1/2565 วันที่ 4 ม.ค.65       1_2564
 15 60 โชติ มณีโชติ      1/2565 วันที่ 4 ม.ค.65       1_2564
 16 60 นพดล  ฟุ่มเฟือย      1/2565 วันที่ 4 ม.ค.65       1_2564
 17  60 อภิสิทธิ์ ภาโค      2/2565  วันที่ 1 ก.พ. 65       2_2564
 18 62 ศราวุธ  อนันต์       2/2565  วันที่ 1 ก.พ. 65       2_2564
 19 61 อาวุธ  เครือเขื่อนเพชร      2/2565  วันที่ 1 ก.พ. 65       2_2564
 20 60 กิตติชัย ถนอมวารี      7/2565  วันที่ 2 ส.ค.65       2_2564
  21 60 นริศ  เกิดธูป  7/2565  วันที่ 2 ส.ค.65 2_2564
  22 60 มงคล  อินทรประดิษฐ์ 7/2565  วันที่ 2 ส.ค.65 2_2564
  23  60 สิริพงษ์ โปรธิปิก      7/2565  วันที่ 2 ส.ค.65       2_2564
  24 59 ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงศ์  ธนสมบูรณ์      8/2565  วันที่ 6 ก.ย.65 2_2564
  25 62 อุกฤษณ์  กรกนก      8/2565  วันที่ 6 ก.ย.65       2_2564
 26  63 กิตติศักดิ ผึ้งทอง      1/2566  วันที่ 3 ม.ค.66       1_2565
  27 63 สุรศักดิ์ นิลพันธ์      1/2566  วันที่ 3 ม.ค.66       1_2565
 28 61 ชวินทร์ สร้างวัด          7/2566 วันที่ 8 ส.ค.66        2_2565
  29 64 ชาติชาย  มาจวง          7/2566 วันที่ 8 ส.ค.66        2_2565
         

 


 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 66 guests and no members online