^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ที่                                                                                       รายการ
ประกาศฯ :  ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
                  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกร (พหุวิทยาการ)
 
 ระเบียบ    การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2566   (กรณีขอสอบหัวข้อฯ ใหม่)
 ประกาศฯแนวปฏิบัติการสอบหัวข้อและเค้าโครงและการสอบค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโทแผนข.แผน 2แบบวิชาชีพ พ.ศ.2566
 ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรปริญญาโท แผน ข. หรือ แผน 2 แบบวิชาชีพ พ.ศ.2566 
 ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษา/การเสนอขออนุมัติหัวข้อฯและเค้าโครงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีพ.ศ.2565
 ข้อบังคับ :  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
 ระเบียบ :    ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
 ประกาศ   เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์                        

                :  แบบ คำร้องยื่นขอสอบสัมมนา (คณะวิศวฯ)

 ประกาศ   เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
               บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2564  
 ประกาศ    เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                ระดับปริญญาโืท   พ.ศ. 2564 
 ประกาศ    เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2564 
 ระเบียบ    ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
 ประกาศ    เรื่อง ใบรับรองวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 ประกาศ    เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2563 (ยกเลิกแล้ว)
 ประกาศ    เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2564  
 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 
 ประกาศ   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท    พ.ศ. 2562 
 ประกาศ    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2562 
 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัคดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม 2566
 ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)
                สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  พ.ศ. 2562 
 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) พ.ศ. 2562
 ประกาศ    เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาค พ.ศ. 2562 
 ระเบียบ    เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560
 ประกาศ   เรื่อง การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560
 ประกาศ    เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559
 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2559
 ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจรณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
              ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 3)  พ.ศ. 2560
 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2558
 ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
 ่ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556        
 ระเบียบฯ ่  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2556
 ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บเงินสนับสนุนาการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.  2556
 ระเบียบ  เรื่อง  การสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  (ยกเลิกแล้ว)

 

 
   
   

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 33 guests and no members online