^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ที่                                                                                       รายการ
1 ประกาศ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษา/การเสนอขออนุมัติหัวข้อฯและเค้าโครง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎี พ.ศ.2565
2 ข้อบังคับ :  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
3 ระเบียบ :    ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
4 ประกาศ      เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์                         :  คำร้องยื่นขอสอบสัมมนา (คณะวิศวฯ)
5 ประกาศ      เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
                 บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2564  
6 ประกาศ      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                 ระดับปริญญาโืท   พ.ศ. 2564 
7 ประกาศ      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                  ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2564 
8 ระเบียบ      ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
                 พ.ศ. 2564 
9 ประกาศ    เรื่อง ใบรับรองวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
10 ประกาศ    เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2563 (ยกเลิกแล้ว)
11 ประกาศ   เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2564  
12 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 
13 ประกาศ    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท    พ.ศ. 2562 
14 ประกาศ    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2562 
15 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  พ.ศ. 2562 
16 ประกาศ    เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) พ.ศ. 2562
17 ประกาศ    เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาค พ.ศ. 2562 
18 ระเบียบ    เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560
19 ประกาศ   เรื่อง การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560
20 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559
21 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
               ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2559
22 ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจรณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
               ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2559
23 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 3)  พ.ศ. 2560
24 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2558
25 ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
26 ่ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556        
27 ระเบียบฯ ่              ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2556
28 ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บเงินสนับสนุนาการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.  2556
29 ระเบียบ  เรื่อง  การสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  (ยกเลิกแล้ว)

 

 
   
   

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คู่มือเผยแพร่ความรู้ทั่วไป

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 20 guests and no members online