^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

        รายชื่อนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก  สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการส่ิงแวดล้อม

                                         ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
                                                       

ที่  รหัส  ชื่อ-สกุล  อนุัมัติสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียน  วารสาร  วารสาร ประชุม
วิชาการ
 ประชุม
วิชาการ
ผลงานดีเด่น มติสภา
1. 59 นายทัชพงษ์  จันทร์ลี 1/2567
วันที่ 5 กพ.2567
1/2566     PDF     -    PDF   PDF       -    -
                     

                       รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

                                              ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

ที่  รหัส  ชื่อ-สกุล  อนุมัติสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียน  วารสาร  ประชุมวิชาการ ผลงานดีเด่น
มติสภา
 1. 56 สรรพศิริ เอียกุล 8/2560
วันที่ 6 ก.ย.60
2/2559        
 2. 56 น้ำทิพย์   เจ็กภู่  11/2561
วันที่ 31 ต.ค.61
2/2560        
 3. 57 วัชรพล  นันทอุปการ  2/2562
วันที่ 31 ต.ค.61
1/2561        
 4.   จักรพงษ์  คุ้มทรัพย์   2/2563    PDF      
 5. 63 เบญญภา ธันวารธร  7/2566
วันที่ 8  สิงหาคม 66
2/2565    PDF      
  6.    62 ปัญญพัฒน์  โชติกะ 4/2567
วันที่ 3 กรกฏาคม 67
2/2566          PDF    

 


 

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 463 guests and no members online