^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เมนูไทย

ประมานการค่าใช้จ่าย

                                                        ระดับปริญญาโท

 

 

รายการ

                       ปี 1

                      ปี 2

 ปี 3 
รักษาสภาพ

   ปี
รักษาสภาพ

  ปี 5 
รักษาสภาพ

        ภาคที่
           1

ภาคที่
2  

ภาคที่
1

ภาคที่
2

ภาคที่ 1

 ภาคที่
2

ภาคที่
1

ภาคที่
2

ภาคที่
1

ภาคที่
2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

27,100

35,100

25,000

33,000

25,000

33,000

25,000

33,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รวม   ภาคปกติ  ตามหลักสูตร  2 ปี     =  102,100    บาท   รวม  ภาคปกติ  ตลอดหลักสูตร  5  ปี    = 132,100  บาท

        ภาคพิเศษ ตามหลักสูตร  2 ปี     =  134,100    บาท           ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตร  5  ปี   = 164,100  บาท   

หมายเหตุ :ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 (เมื่อไม่ผ่านการสอบครั้งแรก)จำนวน   5,000 บาท

                                                           ระดับปริญญาเอก

 

 

รายการ

                 ปี 1

ปี 2

  ปี 3 

 ปี 4
รักษาสภาพ

ปี5
รักษาสภาพ

 ปี 6
รักษาสภาพ

ภาคที่
1

ภาคที่
2

ภาคที่
1

ภาคที่
2

ภาคที่ 1

ภาคที่2

ภาคที่
1

ภาคที 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่
1

ภาคที่ 2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาค
ปกติ

ภาคพิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  -ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  - 
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

27,100

37,100

25,000

35,000

25,000

35,000

25,000

35,000

25,000

35,000

5,000

 5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

 รวม ภาคปกติตามหลักสูตร  3  ปี   =  152,100  บาท  รวม   ภาคปกติตลอดหลักสูตร  6 ปี    =   182,100   บาท

       ภาคพิเศษตามหลักสูตร 3 ปี   =   212,100   บาท          ภาคพิเศษตลอดหลักสูตร 6 ปี    =  242,100  บาท

หมายเหตุ :  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  การสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งที่ 2 (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก) จำนวน  10,000 บาท
การสอบวิทยานิพนธ์   ครั้งที่ 2 (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก)  จำนวน  10,000 บาท

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คู่มือเผยแพร่ความรู้ทั่วไป

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

มี 177 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์