^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประมานการค่าใช้จ่าย

                                                                                                    ระดับปริญญาโท

 

รายการ

                       ปี 1

                      ปี 2

 ปี 3 
รักษาสภาพ

   ปี
รักษาสภาพ

  ปี 5 
รักษาสภาพ

        ภาคที่
           1

ภาคที่
2  

ภาคที่
1

ภาคที่
2

     ภาคที่
1

 ภาคที่
2

ภาคที่      1             

 ภาคที่
2

 ภาคที่ 
1

ภาคที่
2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ภาคปกติ  -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  -
ภาคพิเศษ

27,000

32,000

25,000

30,000

25,000

30,000

25,000

30,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รวม   ภาคปกติ  ตามหลักสูตร  2 ปี     =  102,000    บาท           รวม   ภาคปกติ    ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  132,000  บาท

        ภาคพิเศษ ตามหลักสูตร  2 ปี     =  122,000    บาท                  ภาคพิเศษ  ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  152,000  บาท   

หมายเหตุ :ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2  (เมื่อไม่ผ่านการสอบครั้งแรก)  จำนวน   5,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

   รายการ
                         ปี 1
                            ปี   2
                         ปี  3
  ปี 4
รักษาสภาพ
  ปี 5
รักษาสภาพ
  ปี 6
รักษาสภาพ
         ภาคที่ 1
        ภาคที่ 2
     ภาคที่ 1
     ภาคที่ 2
       ภาคที่ 1
      ภาคที่ 2
ภาคที่ 1
ภาคที 2
ภาคที่
1
ภาคที่ 2
ภาคที่ 1
ภาคที่
2
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ภาค
ปกติ
ภาค
พิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาค
ปกติ
ภาคพิเศษ
ภาค
ปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ
27,000
37,000
25,000
35,000
25,000
35,000
25,000
35,000
25,000
35,000
25,000
35,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

 รวม   ภาคปกติตามหลักสูตร  3  ปี   =  152,000  บาท             รวม     ภาคปกติตลอดหลักสูตร  6 ปี      =   182,000   บาท

         ภาคพิเศษตามหลักสูตร 3 ปี   =   212,000   บาท                      ภาคพิเศษตลอดหลักสูตร 6 ปี    =    242,000  บาท

หมายเหตุ :  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  การสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งที่ 2  (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก) จำนวน  10,000 บาท
                     การสอบวิทยานิพนธ์   ครั้งที่ 2    (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก)  จำนวน  10,000 บาท

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์