^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

สัดส่วน ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม (พหุวิทยาการ)

banner wachirapron
 
1.สุเมธ   ดอนวิรัตน์     รหัส 66 (แบบ 2)  ป.เอก     
2. วิรัตน์  สมกำเกิด      รหัส 66  (แบบ 2) ป.เอก    
       
       
       

Banner verayu

1.อดุลย์สมาน  สุขแก้ว        รหัส 66   (แบบ 2)  ป.เอก    
2.วรวัฒน์   ตันติเหมันต์       รหัส 66   (แผน ข.)  ป.โท    
3.ศุภกิจ  เจติยวรรณ          รหัส 66    (แผน ข.)  ป.โท    
4.อรรถพล  ชำคม              รหัส 66   (แผน ข.)   ป.โท    
 5. ณัฐพงษ์  เมืองแมน รหัส 66  แผน ข. (รอผล)  ป โท    
Banner jitti  
 
อดุลย์สมาน สุขแก้ว รหัส 66 แบบ 2 (ร่วม)  ป.เอก      
 1.สมิธ  สุวรรณสมบัติ รหัส 66   แบบ 2 ป.เอก    
 2. อุดม  ลิ่วลักษณ์  รหัส 66     แผน ข .  ป.โท    
       
       
       
Banner kunchit  
   
1. ยุสนนท์  สิริธนมหวงศ์      ป.เอก    
 2.มนตรี  ศรีทอง                ป.เอก    
 3.ปราณี  ธราสุวรรณ                            แผน ข.  ป.โท     
 4.ว่าที่ร้อยตรี เกรียงศักดิ์ หวังวงศ์เจริญ แผน ข.  ป.โท    
 5. นายธีระ  เหมอุปถัมภ์    แบบ 2  (รอผล)   ป.เอก    
       
Banner natita  
       
       
       
ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ  
       
       

หมายเหตุ
ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  ข้อ 10
1. กรณี อ.ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นที่ปรึกษา แผน ข.  น.ศ. โท ไม่เกิน 15 คน ต่อภาคการศึกษา
2. หากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ การค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)ให้คิดสัดส่วน จำนวนนักศึกษาที่ทำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน
ให้เทียบได้กับจำนวนนักศึกษา ค้นคว่าอิสระ  = 3 คน  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน/ภาคการศึกษา

 

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 451 guests and no members online