^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สัดส่วนอาจารย์ การรับนักศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
โท - เอก

รศ.ดร.สันติ  หวังนิพพานโต   โท-เอก
รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์     เกษียณอายุราชการแล้ว
1.  นายชาญณรงค์  น้อยบางยาง  รหัส 59  ขยายเวลา ป.เอก 1. ธงชัย ระย้า  รหัส 59  ขยายเวลาศึกษาต่อ (รอส่งเล่ม) ป.โท 
2. อับดุลอาชิ  เจ๊ะอุบง                 รหัส 64  แผน ก. ป.โท     
3. สาเหะอันวา  ดะเซ                   รหัส 64  แผน ก. ป.โท    
4. ธนทัต จิตตะสิริ                        รหัส 65  แผน ข.   ป.โท    
5. วริศรา  บุญประจักษ์                 รหัส 65  แผน ข. ป.โท    
6. เหมหงส์  จุรีนุกุล                     รหัส 64  แผน ก. ป.โท     
ผศ.ดร. พัฒนา  อินทนิ   โท-เอก
รศ.ดร.สกล  อุดมศิริ   โท-เอก
  โกสินทร์ ชัยประทุม (ที่ปรึกษาร่วม) รหัส 65                     ป.เอก
1 .วรพุทธ ช้างสีเอี่ยม      รหัส 60   ขยายเวลา  ป.โท 1. วรวุฒิ แจ่มหล้า           รหัส 60     แผน ก. ป.โท
2. สุริยะ  สร้อยแสง         รหัส  61   แบบ 2 ป.เอก 2. ชยพล การนา              รหัส 59   ขยายเวลา แบบ 2 ป.เอก
3. ธวัชชัย จิตพัฒนกุล     รหัส 65    แผน ข.   ป.โท 3. วีรพล มนัสอารีนาท     รหัส 57 (เปลี่ยนที่ปรึกษามา) ป.เอก
4. ชโยธิน  ศรีวงศ์รักษา   รหัส  65   แผน ก. ป.โท    
           
ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน   โท-เอก
   รศ.ดร.จักรพงษ์  จารุมิศร์   โท-เอก
 
ว่าที่ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด  รหัส60  พ้นสภาพ 2/64  ป.โท  เพิ่มชาย  มณีสุวรรณ         รหัส  60      พ้นสภาพ 1/65  ป.โท
กัลยรัตน์ ศิลพร                รหัส 60 พ้นสภาพ  2/64 ป.โืท  เสริมศักดิ์ ก. ศรีสุวรรณ     รหัส  62      พ้นสภาพ 2/64 ป.โท
1.อุกฤษฎฺ์ กรกนก            รหัส 65   แบบ 1  ป.เอก 1. วรรณทิมา   เรืองศรี        รหัส  62  แผน ก. ป.โท
2. มูฮัมมัดมูรอดี ตาเล๊ะ    รหัส 62   แผน ก. ป.โท 2. มาริส  บิฮิง                    รหัส  62  แผน ก. ป.โท 
3. นายศุภชัย ประสิทธิ์ศร รหัส 66   แผน ก. ป.โท  3. ชาญชัย หงษ์ซัง            รหัส 64   แผน ก. ป.โท
    4. ไกรวิชญ์ บัวงาม            รหัส 65    แผน ข.  ป.โท
    5. สมพร มณีนวล              รหัส  65   แผน ข.  ป.โท
       
 
 ผศ.ดร.ชนัญ์ชัย  วุฒิธันยาวัฒน์   โท-เอก   ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน   โท-เอก
 
 1. อับดุลสาลัม รอฮิง             รหัส 64   แผน ก. ป. โท  1. ธนานันต์  ชูแสง                     รหัส 61   แบบ 2 ป.เอก
 2.พัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์    รหัส 65   แผน ข.  ป. โท  2. ถวิล  มาทัง                           รหัส 63   แบบ 2 ป.เอก
 3. ปัทมา มรรคโช                 รหัส 65   แผน ข.  ป. โท  3. ธนิศร  ชูสว่าง                        รหัส 64   แผน ก ป.โท
 4. มิตรชัย สุทธิศักดิ              รหัส 66  แผน ข. ป.โท 4. กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด               รหัส 65    แบบ 2 ป.เอก
 5. อาภากร  กัณหา                รหัส 66  แผน ข.  ป.โท 5. ชุตินันท์ พึ่งเกตุ                     รหัส 65    แบบ 2 ป.เอก 
6. กิตติศักดิ์ โคมน้อย             รหัส 66  แบบ 2.  ป.เอก    
 รศ.ดร.บุญเรือง  วังศิลาบัตร โท-เอก  
   รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์ โท-เอก
 
 เกษียณอายุ   กันยายน 2566   1. รุ่งชัย  แก่นสากล          รหัส 58 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก
    2. วศิน  ภิรมย์                      รหัส 59  ขอขยายเวลา ป.เอก
    3. สุรพงศ์ จงจิตต์                 รหัส 63  แบบ 2 ป.เอก
    4. ธงชัย โพธิ์ขาว                 รหัส ุ64   แผน ก. ป.โท
    5. ว่าที่ ร.ต.ปัญจนัท คณะนา รหัส  65  แผน ก. ป.โท
    6. อุเทน เพ็ชรทอง                รหัส 65       ป.โท
       
ธีรวัชร  ภักดี                                พ้นสภาพ       2/64 ป.โท
ศุภฤกษ์  ศรีชื่น  รหัส 60                พ้นสภาพ       2/63 ป.โท
เดชาวัตร วิเชียรกันหา   รหัส 61     พ้นสภาพ      2/63 ป.โท
นพพร ไตรมิตรวิทยายนต์ รหัส 60  พ้นสภาพ      1/63 ป.โท
   
ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์   ภัทร์สรณ์ศิริ   โท-เอก
  รศ.ดร.สัมพันธ์  พรหมพิชัย  โท-เอก  
1. อับดุลอาชิ  ดอแม็ง             รหัส 62    แผน ก  ป.โท  1.ร้อยโท โกสินทร์ ชัยประทุม     รหัส 65  แบบ 2          ป โท
2. ภควัค  นิลประเสริฐ             รหัส 64    แผน ก.  ป.โท  2. ธวัชชัย จิตต์สนธ์                   รหัส 66  แบบ 2  ป.เอก
3. ยุติ ฉัตรวรานนท์                 รหัส 61    แบบ 2  ป.เอก    
4 . อนันต์  ศิริธร                     รหัส 66    แผน  ข.  ป.โท    
5 . สุธาสิณี  เยี่ยมสวัสดิ์          รหัส 66    แผน ข.  ป.โท    
       
       
     
ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์   (เฉพาะ โท)    ผศ.ดร.ปิยะภัทร พ่วงศรี   (เฉพาะ โท)  
 ว่าที่ ร.ต.ชัชชวัลภย์ บุญ-หลง     รหัส 66   แผน ข.  ป.โท    
       
       
       
       

หมายเหตุ :  ตามข้อ 40 (3) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นที่ปรึกษา(แผน ข)ของนักศึกษา ป.โท ได้ ไม่เกิน 15 คน

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ(แผนข) ให้คิดสัดส่วน จำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน

เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน   แต่ทั้งนี้รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 15 คน ต่อภาคการศึกษา


 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 75 guests and no members online