^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

อนุมัติหัวข้อฯ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

                              ประกาศ    :    อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
ระดับปริญญาโท
ที่ ชื่อ - สกุล ภาคเรียนที่  หมายเหตุ
1 ธนวัฒน์  ทองนุ้ย  2/2562  
 2  ชนะสินธฺุ สังข์ด้วง 2/2564   
       

 

ปริญญาเอก
     ที่                                   ชื่อ - สกุล    อนุมัติภาคเรียนที่       หมายเหตุ
1 เกตุมณี     ศรีอินทร์            2/2562  
2 สราวุธ   เย็นเอง  2/2562  
3 นิตยา  เกตุแก้ว  2/2562  
4 วราพล  เกษมสันต์  2/2562  
5 ยุวดี   อุ้ยคำ  2/2562  
6 สาธิต  เหลืองเจริญลาภ   2/2562   
7  ภานุชัย  ประมวล    2/2562   
8 พัฒน์  โกจินอก  1/2563  
 ขวัญกมล สุขสุม    2/2564   
10   ธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์  2/2564  

 

 

 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 76 guests and no members online