^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง)

ผศ.ดร.ฟ้าใส  วิวัฒน์วงศ์วนา ผศ.ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์
    1 อัครนันท์ อัศวรัชตโภคินรหัส58ขยายเวลาศึกษาต่อ  ป.เอก
     2 ชัยกร  สุขคำ                   รหัส 61   แบบ 2 ป.เอก
1 บรรพจน์  มีสา                 รหัส 61 ป.เอก  3 พิชญ์กมล  พิณปรุ           รหัส 62    แผน ก. ป.โท
2 เฉลิมศักดิ์  ถาวรรัตน์        รหัส 61  แบบ 2 ป.เอก  4 ลือเดช  เพชรดวง            รหัส 61    แบบ 2  ป.เอก
3.มนัส  ศรีสวัสด์                รหัส 61   แบบ 2 ป.เอก  5 รุ่งโรจน์  แก้วศรีงาม         รหัส 61    แบบ 2 ป.เอก 
4. อัมรินทร์  วงศ์เศรษฐี       รหัส 61   แบบ 2 ป.เอก  6. จักรพันธ์ ทัดเทียม          รหัส 62    แผน ก. ป.โท 
5 นายปองเดช กวินปัตย์     รหัส 64    แบบ 2 ป.เอก   7. กษิต สภานุชาติ             รหัส 65    แผน ก. ป.โท
6 นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง   รหัส 63    แบบ 2 ป.เอก   8. มนต์ชัย สัจจมาภรณ์       รหัส 63    แผน ก. ป.โท
7. ว่าที่ ร.ต.ธนา แสงไพฑูรย์ รหัส 64  แผน ก. ป.โท    
8. นเร็ศน ชัยธานี                รหัส 65  แบบ 2 ป.เอก    
รศ.ดร. ประยูร  สุรินทร์ รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์
       
 วีรานุวัตน์  ผิวเกลี้ยง   รหัส 58  (ลาออก 2/2562) ป.โท 1. รุ่งชัย  แก่นสากล       รหัส 58 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก 
    2. วศิน ภิรมย์                       รหัส 59     ขยายเวลา ป.เอก
1.จินกมล  ลุยจันทร์               รหัส 60  แบบ 2  ป.เอก 3. สุรพงศ์ จงจิตต์                รหัส 63   แบบ 2  ป.เอก
2. กวิน     จิวสุวรรณ              รหัส 64  แบบ 2 ป.เอก 4. ธงชัย โพธิ์ขาว                รหัส  64   แผน ก. ป.โท
ุ3. วรธน  ดิลกการย์               รหัส 64  แบบ 2 ป.เอก 5. อุเทน เพ็ชรทอง              รหัส 65    แผน ก.
ป.โท
4. นันทพล วรรธนะประทีป     รหัส 65  แบบ 2 ป.เอก 6.ว่าที่ ร.ต.ปัญจนัท คณะนา รหัส 65    แผน ก. ป.โท
5. ปฤฐา ผู้พัฒน์                   รหัส  59 (ขยายเวลา)  ป.เอก    
6. อภิธันย์ กิจจ์จินดานนท์     รหัส 65   แผน ก. ป.โท    
7. ประภาศรี  สุงสุงวรรณ คนชุม  รหัส 60  แผน ก. ป.โท    
8. รัตนพล  จันทะกิจ           รหัส 60  แผน ก.  ป.โท    
9. สุชาติ  ศรีจันทร์              รหัส 65  แบบ 2   ป.เอก    
       
 
ผศ.ดร.มานพ  พิพัฒน์หัตถกุล      
1.นายธรรม์ณชาติ  วันแต่ง ที่ปรึกษาร่่วม    รหัส 63    ป.เอก    
2. มงคลชัย  แสงหิรัญ               รหัส 60   แผน ก.   ป.โท    
3. ปิยพงษ์  ริดเขียว                  รหัส 61   แผน ก.   ป.โท    
4. สุวรรณ บุญศรีวงศ์                 รหัส 61   แบบ 2   ป.เอก    
5. วิรัลพัชร พรหมจรรย์              รหัส 60   แบบ 2   ป.เอก    
6. เษกสรร  สิงห์ธนู                   รหัส 61  แบบ 2   ป.เอก    
7. อภิรักษ์ ขัดวิลาศ                  รหัส 64   แบบ 2   ป.เอก    
          

 

 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 44 guests and no members online