^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ (วิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์ รศ.ดร.ณาวดี  ศรีศิริวัฒน์
  เดชาวัตร วิเชียรกันหา (ร่วม รหัส 61 ป.โท)
 1.นายวัชรพล  นันทอุปการ                   รหัส 62 ป.เอก  2. สรรพศิริ เอียกุล                            รหัส   65 ป.เอก 
                               
peanpip update
ผศ.ดร. เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น
  นายเทพนิมิตร ทองจันทร์   รหัส 62  (ที่ปรึกษาร่วม)    ป.เอก 
 1 นายเทพนิมิตร ทองจันทร์                  รหัส 62 ป.เอก     
       
 
ผศ.ดร.ธนวัชร  สุจริตรวรกุล    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1.น.ส.สายพิณ  สุวรรณกำเนิด                 รหัส  62  ป.เอก    
 2. นายธนากร   สว่างชาติ                       รหัส  64  ป.เอก นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส61  ป.เอก
 3.กิตติพล  ปรางแก้ว             แผน ข.     รหัส  66  ป.โท นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส63  ป.เอก
    นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร          รหัส63 ป.เอก
   
 ดร.ฑรรชนก  ประภาสวัสดิ์      
       
       

 หมายเหตุ
ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  ข้อ 10
1. กรณี อ.ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นที่ปรึกษา แผน ข.  น.ศ. โท ไม่เกิน 15 คน ต่อภาคการศึกษา
2. หากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ การค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)ให้คิดสัดส่วน จำนวนนักศึกษาที่ทำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน
ให้เทียบได้กับจำนวนนักศึกษา ค้นคว่าอิสระ  = 3 คน  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน/ภาคการศึกษา

 

 

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 441 guests and no members online