^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คู่มือนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์ รศ.ดร.ณาวดี  ศรีศิริวัฒน์
 1.นายวัชรพล  นันทอุปการ                   รหัส 62 ป.เอก   1 ทัชพงษ์  จันทรลี                           รหัส 59 ป.เอก 
    เดชาวัตร วิเชียรกันหา (ร่วม รหัส 61 ป.โท 
     2 น.ส.เบญญาภา ธันวารชร                รหัส   63 ป.โท 
     3. สรรพศิริ เอียกุล                           รหัส   65 ป.เอก
ผศ.ดร. เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น
 1 นายเทพนิมิตร ทองจันทร์                  รหัส 62 ป.เอก  1นายประภาส  เทียนประทีบ  รหัส  60 ป.เอก 
     นายเทพนิมิตร ทองจันทร์   รหัส 62  (ที่ปรึกษาร่วม) ป.เอก 
    นายปัญญพัฒน์ โชติกะ       รหัส 62 ป.เอก
       
 
ผศ.ดร.ธนวัชร  สุจริตรวรกุล    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1.น.ส.สายพิณ  สุวรรณกำเนิด               รหัส  62  ป.เอก    
 2. นายธนากร   สว่างชาติ                       รหัส  64  ป.เอก นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส61  ป.เอก
    นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส63  ป.เอก
    นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร            รหัส63 ป.เอก
   
 ดร.ฑรรชนก  ประภาสวัสดิ์      
       
       

 

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คู่มือเผยแพร่ความรู้ทั่วไป

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 22 guests and no members online