^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์ รศ.ดร.ณาวดี  ศรีศิริวัฒน์
  เดชาวัตร วิเชียรกันหา (ร่วม รหัส 61 ป.โท)
 1.นายวัชรพล  นันทอุปการ                   รหัส 62 ป.เอก   1 ทัชพงษ์  จันทรลี                           รหัส 59 ป.เอก 
     2. สรรพศิริ เอียกุล                           รหัส   65 ป.เอก
 
ผศ.ดร. เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น
  นายเทพนิมิตร ทองจันทร์   รหัส 62  (ที่ปรึกษาร่วม)    ป.เอก 
 1 นายเทพนิมิตร ทองจันทร์                  รหัส 62 ป.เอก  1. นายประภาส  เทียนประทีบ  รหัส  60 ป.เอก 
    2. นายปัญญพัฒน์ โชติกะ       รหัส 62 ป.เอก
       
 
ผศ.ดร.ธนวัชร  สุจริตรวรกุล    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1.น.ส.สายพิณ  สุวรรณกำเนิด                 รหัส  62  ป.เอก    
 2. นายธนากร   สว่างชาติ                       รหัส  64  ป.เอก นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส61  ป.เอก
    นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส63  ป.เอก
    นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร            รหัส63 ป.เอก
   
 ดร.ฑรรชนก  ประภาสวัสดิ์      
       
       

 

 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 46 guests and no members online