^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ที่                                                                                       รายการ
  ระเบียบ    การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2566 
   ประกาศฯ แนวปฏิบัติการสอบหัวข้อและเค้าโครง และการสอบค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท แผน ข. แผน 2 แบบวิชาชีพ
   ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรปริญญาโท แผน ข. หรือ แผน 2 แบบวิชาชีพ
  ประกาศ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษา/การเสนอขออนุมัติหัวข้อฯและเค้าโครง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎี พ.ศ.2565
  ข้อบังคับ :  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
  ระเบียบ :    ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
  ประกาศ      เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์                         :  คำร้องยื่นขอสอบสัมมนา (คณะวิศวฯ)
  ประกาศ      เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
                 บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2564  
  ประกาศ      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                 ระดับปริญญาโืท   พ.ศ. 2564 
  ประกาศ      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                  ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2564 
  ระเบียบ      ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
                 พ.ศ. 2564 
  ประกาศ    เรื่อง ใบรับรองวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
  ประกาศ    เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2563 (ยกเลิกแล้ว)
  ประกาศ   เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2564  
  ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 
  ประกาศ    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท    พ.ศ. 2562 
  ประกาศ    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2562 
  ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  พ.ศ. 2562 
  ประกาศ    เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) พ.ศ. 2562
  ประกาศ    เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาค พ.ศ. 2562 
  ระเบียบ    เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560
  ประกาศ   เรื่อง การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560
  ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559
  ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
               ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2559
  ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจรณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
               ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 3)  พ.ศ. 2560
  ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2558
  ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
  ่ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556        
  ระเบียบฯ ่              ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2556
  ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บเงินสนับสนุนาการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.  2556
  ระเบียบ  เรื่อง  การสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  (ยกเลิกแล้ว)

 

 
   
   

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ประจำปี 2566


ด่วนเปิดรับสมัครแล้ว   วันนี้   -  28 เมษายน 2566  

หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง  วศ.ม.  - วศ.ด.

                                   ติดต่อสาขาฯ  02 - 1049099 ต่อ 3050

 


 

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2566


ด่วนเปิดรับสมัครแล้ว   วันนี้   -  28 เมษายน 2566  

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  วศ.ม.  - วศ.ด.

     
       สแกน  QR code  รับสมัคร
    ติดต่อสอบถาม โทร 089 -1374578        
   
 

                                   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 


 

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 40 guests and no members online