^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สัดส่วนอาจารย์ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

ผศ.ดร.อาภาพงศ์  ชั่งจันทร์ ผศ.ดร.ณัฐกร  อินทรวิชะ
1.สาธิต เหลืองเจริญลาภ    รหัส 61 ป.เอก  น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร      รหัส 62 ป.โท 
2.นายสราวุธ  เย็นเอง         รหัส 61 ป.เอก น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร      รหัส 62 ป.โท 
3    น.ส.ยุวดี อุ้ยดำ                รหัส 61 ป.เอก 
4   จ.ส.ท.ณัฐกร  สกุลเพ็ชร    รหัส 62 ป.โท 
5   นายสุริยา  โยธา               รหัส 62  ป.โท
6   นายกริช  เสวกานันทร์       รหัส 62 ป.โท
7   นายสำราญ สอนผึ้ง           รหัส 63 ป.เอก
8   นายปริญญาวัฒน์ อินทร์เอี่ยม  รหัส 63 ป.เอก
9   นายอิสระ ตัั้งสุวรรณ์               รหัส 63 ป.เอก
10   นายการันต์ ผึ่งบรรหาร           รหัส 63 ป.เอก
 
ดร.อติรัฐ  มากสุวรรณ์    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1 เกตุมณี  ศรีอินทร์           รหัส  62  ป.เอก  นางนิตยา  เกตุแก้ว               รหัส 61  ป.เอก
 2 นายวราพล   เกษมสันต์   รหัส  61  ป.เอก  นายภานุชัย  ประมวล            รหัส 61  ป.เอก
3 นายคำจันทร์  ชาญชิต     รหัส  62  ป.โท  นายอาชว์สุพงษ์  ขันแข็ง       รหัส 62  ป.โท
4 นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย       รหัส  62  ป.โท  นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส 61  ป.เอก
5    นายธาดา  ประทีป ณ กลาง    รหัส 63  ป.โท
6    นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส 63  ป.เอก
7    นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร          รหัส 63  ป.เอก
       
       

 

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg