^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สัดส่วนอาจารย์ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

ผศ.ดร.อาภาพงศ์  ชั่งจันทร์ ผศ.ดร.ณัฐกร  อินทรวิชะ
1.สาธิต เหลืองเจริญลาภ    รหัส 61 ป.เอก  น.ส.ยุวดี อุ้ยดำ                    รหัส 61 ป.เอก
2.นายสราวุธ  เย็นเอง         รหัส 61 ป.เอก จ.ส.ท.ณัฐกร  สกุลเพ็ชร      รหัส 62 ป.โท 
3   นายสุริยา  โยธา                 รหัส 62 ป.โท 
4   นายกริช  เสวกานันทร์       รหัส 62 ป.โท 
5   นายปริญญาวัฒน์ อินทร์เอี่ยม  รหัส 63 ป.เอก
6   นายอิสระ ตัั้งสุวรรณ์           รหัส 63 ป.เอก
7   นายการันต์ ผึ่งบรรหาร       รหัส 63 ป.เอก
8   นายสำราญ สอนผึ้ง           รหัส 63        (พ้นสภาพ) ป.เอก
9      
 
ดร.อติรัฐ  มากสุวรรณ์    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1 เกตุมณี  ศรีอินทร์           รหัส  62  ป.เอก            
 2 นายวราพล   เกษมสันต์   รหัส  61  ป.เอก  นายภานุชัย  ประมวล            รหัส 61  ป.เอก
3 นายคำจันทร์  ชาญชิต     รหัส  62  ป.โท  นายอาชว์สุพงษ์  ขันแข็ง       รหัส 62  ป.โท
4 นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย       รหัส  62  ป.โท  นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส 61  ป.เอก
5 นายชนะสิน  สังข์ด้วง       รหัส 64  ป.โท  นายธาดา  ประทีป ณ กลาง    รหัส 63  ป.โท
6    นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส 63  ป.เอก
7    นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร          รหัส 63  ป.เอก
       
       

 

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2564

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg