^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประมานการค่าใช้จ่าย

ระดับปริญญาโท

รายการ

                 ปี 1

ปี 2

  ปี 3  รักษาสภาพ

 ปี 4  รักษาสภาพ

 ปี 5  รักษาสภาพ

       ภาคที่ 1

     ภาคที่ 2  

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

 ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

27,100

35,100

25,000

33,000

25,000

33,000

25,000

33,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รวม          ภาคปกติ  ตามหลักสูตร  2 ปี     =  102,100    บาท             รวม     ภาคปกติ  ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  132,100    บาท

              ภาคพิเศษ ตามหลักสูตร  2 ปี     =  134,100    บาท               ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  164,100    บาท   

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2  (เมื่อไม่ผ่านการสอบครั้งแรก) จำนวน 5,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

รายการ

                 ปี 1

ปี 2

            ปี 3 

 ปี 4 รักษาสภาพ

ปี5รักษสภาพ

 ปี 6 รักษาสภาพ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

ภาคที 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

ภาคปกติ-  ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -ภาคพิเศษ

27,100

37,100

25,000

35,000

25,000

35,000

25,000

35,000

25,000

35,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

 

รวม ภาคปกติตามหลักสูตร  3  ปี   =     152,100    บาท                                                                           รวม ภาคปกติตลอดหลักสูตร  6 ปี      =   182,100    บาท

ภาคพิเศษตามหลักสูตร 3 ปี   =     212,100    บาท                                                                                   ภาคพิเศษตลอดหลักสูตร 6 ปี      =   242,100    บาท

  หมายเหตุ :  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  การสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งที่ 2 (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก) จำนวน  10,000 บาท
                                                      การสอบวิทยานิพนธ์   ครั้งที่ 2 (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก)  จำนวน  10,000 บาท

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg