รายชื่อผู้ไดัรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่การตีพิมพ์ผลงาน

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา

1.   คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

พิมพิกา  ยอดดี
วีรพล  มนัสอารีนารท

 2562
 2562

นายประสานพันธ์ สายสิณญ์
นายชูธง  สัมมัตะ

      2560
      2561
  

ปิโตรเคมีฯ
-  

 

 
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

จักรกฤษ ธรรมประจำจิเทวัญ  ทองโคตร
คงศักดิ์  สระศรีสม

2562
2562

ชัชวินทร์ อัมรี
คมกริช กองสินหลาก
ยุทธเดช หมอปาร้า
วิสิทธ์  ลุมชะเนาว์
จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค

สิริญา  เครือธิ
   

      2561
     2562
     2562
     2562
     2563