^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

066413
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
138
468
64799
1072
5981
66413

Your IP: 172.16.1.2
2020-07-08 08:27

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 2
  • 3

รายชื่อผู้ไดัรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่การตีพิมพ์ผลงาน

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา

1.   คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

พิมพิกา  ยอดดี
วีรพล  มนัสอารีนารท

 2562
 2562

นายประสานพันธ์ สายสิณญ์
นายชูธง  สัมมัตะ

      2560
      2561
  

ปิโตรเคมีฯ
-  

 

 
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

จักรกฤษ ธรรมประจำจิเทวัญ  ทองโคตร
คงศักดิ์  สระศรีสม

2562
2562

ชัชวินทร์ อัมรี
คมกริช กองสินหลาก
ยุทธเดช หมอปาร้า
วิสิทธ์  ลุมชะเนาว์
จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค
   
   

     2561
     2562
     2562
     2562

         

Lightbox