นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 2560 ได้แล้วตั้งวันนี้
ข้อบังคับสถาบัฯ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสููตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ

หลักเกณฑ์การวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562 (ปรับปรุงใหม่)

หลักเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2562


 

 

ภาคเรียนที่  1 2563

   

สอบ
ปลายภาค

 
 

สอบหัวข้อ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ประกาศฯอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงฯ  ระดับปริญญาเอก เทอม   1/2563  ครั้งที่ 1     DAMT
 
 
 


สอบ QE

ประกาศฯ ตารางสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ3)    เทอม 1/2563 AMT
 
 

สอบ
วิทยานิพนธ์

ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ3) เทอม 1/2563 AMT EEE
 
 

สอบสัมนา

 
 


ภาคเรียนที่  2 /2562  

   

สอบ
ปลายภาค

 สอบออนไลน์   (เนืองจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ โควิค 19)
 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 15 เมษายน 2563 

 

 

สอบหัวข้อ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์

อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่2/2562 ครั้งที่2 Deta   รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 eta 
อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2562  ครั้งที่ 3  DEEE 
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบหัวข้อและเค้าฯ   ระดับปริญญาเอก ครั้งท่ี่ 3     DEEE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวข้อและเค้าโครงฯ  ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ครั้งที่ 4   DAMT , MEEE  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวข้อและเค้าโครงฯ  ระดับปริญญาเอก  ครั้งที่ 4 DAMT   เพิ่มเติม 

ประกาศฯอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงฯ  ระดับปริญญาเอก เทอม 2/2562  DAMT   

ประกาศฯ หัวข้อและเค้าโครงฯ ระดับปริญญาโท    EEE


สอบ QE

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก ครั้งที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2/2562   Deta  
ผลการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2/2562       Deta 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2562  ตารางสอบAMT   
ผลการสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก  ประจำภาคเรียนที่  2_2562    AMT  
ผลการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญาเอก ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 PEM
ผลการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2562  Deta

สอบ
วิทยานิพนธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562  EEE   
รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย ภาคเรียนที่ ครั้งที่ 4   ภาคเรียนที่ 2/2562 AMT  
 

สอบสัมนา

 กำหนดยื่นคำร้องขอสอบสัมมนา ปโท  ป.เอก ภายในวันที่ 21 มี.ค.63 
 


  
รายชื่อผู้ไดัรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตข้้นสูง