^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา

         แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษาบัณฑิต (ดาวน์โหลด..) 

แบบ

รายการ

 word

PDF

บศ. 01 คำร้องทั่วไป 
บศ. 02 ขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หลัก
บศ. 02.1 ขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ร่วม

บศ.03

เค้าโครงวิทยานิพนธ์  

PDF

บศ. 04 

ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงฯ  

PDF
บศ.04.2 คำรับรองจากคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง

 

บศ. 05 

ขอสอบวิทยานิพนธ์    ป.โท    แผน ก.
 ขอสอบวิทยานิพนธ์    ป.โท    แผน ข    
ขอสอบวิทยานิพนธ์     ป.เอก
บศ.71 ขอขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์  อีก  30 วัน
บศ. 06 ขอเปลี่ยนหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บศ. 07 ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บศ. 08 ขอ  เพิ่ม  เปลี่ยน  ถอน รายวิชา
บศ. 10 ขอลาพักการศึกษา
บศ. 10.1 ขอกลับเข้าศึกษา
บศ.10.2 ขอคืนสภาพ นักศึกษา            
       PDF
บศ. 11 ขอรักษาสภาพนักศึกษา

 

บศ. 12

ขอสอบวิชาสัมมนา     เฉพาะ ( วศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
แบบวัดผล   ป.โท 
แบบวัดผล   ป.เอก
บศ. 20 ขอสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  (QE)
  ขอสอบประมวลความรู้    
บศ. 30  แบบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา    ป.โท     ป.เอก
บศ. 40 ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
บศ. 60 ยื่นผลคะแนน ภาษาอังกฤษ

บศ. 80

ขอเทียบโอน

    

บศ. 90

ขอขยายเวลาการศึกษา       

        PDF

ท. 17.1 ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
ท.10.1 ขอใบรับรอง   ใบทรานสคริป  

ท. 11.1

ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         .doc

     PDF

   บศ.100 คำร้องขอพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
  คำร้องขอเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน

คู่มือนักศึกษา / คู่มือวิทยานิพนธ์

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2565

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ JT Content Slider

No Result to Show

ภาพสอบระดับบัณฑิตศึกษา

แสดงผู้เข้าชมเว็บ

We have 52 guests and no members online