^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

รายชื่ออนุมัติหัวข้อ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ)

 

   ปริญญาโท (วท.ม.)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อหัวข้อ

     ที่ปรึกษาหลัก

1

น.ส.สัตตบงกต    ยอดแก้ว

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินทางการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี

ผศ.ดร.ณัฐกร

2.

นายอลงกรณ์  สกุลเพ็ชร

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วางแผนจัดการทรัพยากรที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก

ผศ.ดร.ณัฐกร

3.

น.ส.ศศิมา  ตรีพลอักษร

การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมแสงเพื่อการอนุบาลลูกกบนา

ผศ.ดร.ณัฐกร

4.

นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดเครื่องผ่อนแรงทางการเกษตรสำหรับการปรับความพรุนและความหนาแน่นของดิน

ดร.อติรัฐ

 

     
       
       

 


 

ปริญญาเอก (ปร.ด.)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อหัวข้อ

ที่ปรึกษาหลัก

 1.

 น.ส.เกตุมณี ศรีอินทร์

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดง

 ดร.อติรัฐ

2

นายศราวุธ  เย็นเอง

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรอนุบาลปลาดุกแอฟริกา

ผศ.ดร.อาภาพงษ์

3

นางนิตยา เกตุแก้ว

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิงแวดล้อมการผลิตไข่น้ำ

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี

  4 นายวราพล  เกษมสันต์  การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่อนแรงทางการเกษตรเพื่อปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน ดร.อติรัฐ
5 น.ส.ยุวดี  อุ้ยคำ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสำหรับการอนุบาลกบนา ผศ.ดร.ณัฐกร
   6 นายสาธิต เหลืองเจริญลาภ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการทำเกษตรในฤดูแล้งในพื้นที่โครงการส่งน้ำและการบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.อาภาพงษ์
 7 นายภานุชัย  ประมวล การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการเกษตร ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี

 

Lightbox