มคอ.

 

มคอ. และ ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.

กำหนดการส่ง   มคอ. 3   (ก่อนเปิดภาคการศึกษา    2 สัปดาหฺ์ )

 ภาคเรียนที่      1/25.....    =
ภาคเรียนที่             2/25.......   =
 

กำหนดการส่ง   มคอ. 5  (หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา   30 วัน )

ภาคเรียนที่    1/25....  =
ภาคเรียนที่    2/25..... =
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท    (วศ.ม.)
ที่ สาขาวิชา มคอ.3 มคอ.5
1 วิศวกรรมไฟฟ้า    

2

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

 

 

3

ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

ปริญญาเอก  (วศ.ด.)

1

วิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

2

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

 

 

3

ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วท.ม.)  (ปร.ด.)

 1

 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร