คู่มือการดำเนินงาน

                    แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอแต่งตั้ง

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก  ร่วม

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

      คู่มือการแต่งต้ั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ   (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอสอบ

       คุ่มือการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

       คุ่มือการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  (QE)

 

       คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการอื่นๆ

      คุู่มือการยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศ  ปรับปรุงฉบับที่ 3

      คู่มือการเสนอพิจารณาการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิต