^ Back to Top

สถิติ

030299
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
247
1732
27196
1732
6740
30299

Your IP: 172.16.1.2
2019-12-08 07:50

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1

คู่มือการดำเนินงาน

                    แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอแต่งตั้ง

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก  ร่วม

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

      คู่มือการแต่งต้ั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอสอบ

       คุ่มือการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

       คุ่มือการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  (QE)

 

       คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการอื่นๆ

      คุู่มือการยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศ  ปรับปรุงฉบับที่ 3

      คู่มือการเสนอพิจารณาการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิต