ครุยปริญญาสาขาวิชา

        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  คลิ๊กอ่านที่นี่


                                   ชุดครุย ระดับปริญญาเอก   ชาย

  


                                 ชุดครุยระดับปริญญาโท    หญิง