^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

ตารางเรียน ตารางสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางสอนอาจารย์    (วศ.ม.)  และ  (วศ.ด.)

ที่

          สาขาวิชา

เทอม 1/61

เทอม  2/61

เทอม 1/62

เทอม 2/62

    เทอม 1/63

1

วิศวกรรมไฟฟ้า

   PDF

    PDF

      pdf

   

2

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

   PDF

     PDF

      PDF

   

3

ปิโตรเคมีฯ

   PDF

     PDF

      PDF

   

ตารางเรียน นักศึกษา    (วศ.ม.)   และ  (วศ.ด.)

1

วิศวกรรมไฟฟ้า

 PDF

  PDF

      pdf

   

2

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

  PDF

   PDF

      pdf

   

3

ปิโตรเคมีฯ

  PDF

   PDF

      pdf

   

 

 

 

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอนอาจารย์   (วท.ม.)  (ปร.ด.)

 1

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

 

 

     pdf

   

ตารางเรียนนักศึกษา

 1

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

 

 

    PDF

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Lightbox