^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100659
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
201
250
1802
97522
6373
7645
100659

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-29 23:33

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

รายชื่ออนุมัติหัวข้อ (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง)

                                          ปริญญาโท (วศ.ม.)

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อหัวข้อ

ที่ปรึกษาหลัก

1

ธีรพงษ์  กงสบุตร

การศึกษาการสำรวจการนำ ERP มาใช้ในงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง

    ดร.ฟ้าใส

2

ประภาศ เอ็นดู
การศึกษาเทคนิคการวัดแบบไม่สัมผัสโดยใช้เลเซอร์เปรียบเทียบการวัดแบบสัมผัสโดยใช้ไดอัลอินดิเคเตอร์สำหรับเครื่องจักรกล

รศ.ดร.พงษ์พันธุ์

3

จุไรรัตน์ กลิ่นบุนนาค
การประยุกร์ใช้แขนกลกระบวนการเชื่อม MIG ในงานอุตสาหกรรมยานยนตสำหรับเชื่อมโลหะต่างชนิด

 ผศ.ดร.ประยูร

4

วีรานุวัฒน์ ผิวเกลี้ยง

การออกแบบการทดลองการเชือมพลาสมาสำหรับการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมSUS๓๐๔ละเหล็กกล้าคาร์บอนSS๔๐๐

ผศ.ดร.ประยูร

5

 

นายชวกร รักษาวงศ์

การเปรียบเทียบการเชื่อมรางรถไฟขนาด 70 ปอนด์ระหว่างการเชื่อมด้ัวย กระบวนการเชื่อมอาร์คไฟฟ้า กระบวนการเชือม MIG และกระบวนการเชื่อม TIG

ผศ.ดร.ประยูร

6

 นายยุทธเดช หมดปาร้า

ารวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนผิวหนังเจลลาติน/ซีเอ็มซี/ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบ Salt Leaching Characterization of Gelatin/CMC Scaffold by using Salt Leaching Technique  ดร.ฟ้าใส

 7

 

นายชัชวินทร์ อัมรี

การวิเคราะห์หาค่าความเครียดแข็งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการลากขึ้นรูปลึกแบบหลายขัั้นตอนโดยใช้โปรแกรมไฟล์ไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบผลการทดลอง  ผศ.ดร.เสกสรร
 8 นายคมกริช  กองสินหลาก การศึกษาผลการเติมธาตุเออร์เบียม(Er)ในโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A 356     ดร.สุภาภรณ์
 9 น.ส.ประภาศรี สุงสุวรรณ คนชุม การศึกษาประสิทธ ิภาพของเตาเผาถ่านไม้ไผ่ด้วยกระบวนการไพโสไลซิสแบบช้า  ผศ.ดร.มานพ
10  นายรัตนพล  จันทะกิจ การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการทำความสะอาดเส้นใยธรรมชาติโดยวิธีอัลตร้าโซนิคเพื่อใช้เป็นเส้นใยเสริมแรงสำหรับวัสดุผสมโพลิเมอร์  ผศ.ดร.มานพ
11 นายมงคลชัย  แสงหิรัญ การศึกษาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบ PID ผศ.ดร.มานพ
12 นายพงษ์ธร  ศุภรมย์ การปรับปรุงสมบัติของโครงเลี้ยงเซลล์เจลาตินแบบเส้นใยด้วยพอลิคาโปรแลคโตนเพื่องานวิศวกรรมเนื้อเยื้อผิวหนัง ผศ.ดร.มานพ

 


                                         ปริญญาเอก (วศ.ด.)

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อหัวข้อ

ที่ปรึกษาหลัก

1

สมเกียรติ  เติมสุข

การพัฒนาผิวเคลือบนวัสดุจากกระบวนการฉีดพ่นเคลือบแบบใช้เปลวไฟที่อาศัยปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง

ผศ.ดร.ประยูร

2

คงศักดิ์  สระศรีสม

การสร้างรูปแบบการวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตปริมาณมากโดยเครื่องมือการจำลองสถานการณ์หุ่นยนต์

รศ.ดรปราโมทย์
(เกษียณอายุ)
ดร.ฟ้าใส 

3

เทวัญ  ทองโคตร

การควบคุมการเคลื่อนไหวบนพื้นลาดเอียงของระบบล้อแบบดิฟเฟอเรนเชี่ยล
ของรถขนของโดยการประยุกต์ใชัระบบผ่อนกำลัง

รศ.ดร.ปัญญา
(ย้ายสังกัด)ผศ.ดร.เสกสรร

4

นันทิญา  เครือธิ

การลดความสูญเสียของกระบวนการประกอบชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยวิธีฟัซซี่ลอจิก

การลดความสูญเสียของการกระบวนการผลิตเซรามิกด้วยวิธีการจำลองกระบวนการ (เปลี่ยนแปลงหัวข้อ)

รศ.ดรปราโมทย์
(เกษียณอายุ)ดร.วชิราภรณ์

ผศ.ดร.เสกสรร

5

ดุษฏี  บุญธรรม

การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ดโดยใช้ัโครงข่ายประสาทเทียม

ผศ.ดร.ประยูร

6

อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน

การวิเคราะห์หาค่าตัวแปรในการขึ้นรูปโลหะ

ผศ.ดร.เสกสรร

7

นายก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

การวิเคราะห์หาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนผิวหนัง เจลาติน/ซีเอ็มซี

ดร.ฟ้าใส

8

นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติสำหรับวัสดุหลังคา ผศ.ดร.ประยูร

9

นางสาวปฤฐา ผู้พัฒน์

การสังเคราะห์วัสดุทดแทนผิวหนังด้วยวิธีการชะล้างด้วยเกลือ ดร.ฟ้าใส

10

นายมนตรี  แสงสุริยนต์

การศึกษาสมบัติความล้าของท่อเหล็กกล้าติดครีบ SA-192ที่ผ่านกระบวนการเชื่อมความต้านทานความถี่สูง  ผศ.ดร.ประยูร

11

นายบรรพจน์  มีสา การวิเคราะห์โครงเลี้ยงเซลล์แบบเส้นใยนาโนจากการผสมเจลาติน คาร์บอกชีเมนทิลเซลลูโลสและพอลิคาโปรแลคโตนด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบอิเล็กโตรสปินนิ่ง  ผศ.ดร.ฟ้าใส

12

นางสาวจิณกมล  ลุยจันทร์ การศึกษาตัวแปรการเชื่อมต่อสมบัติทางกลของการเชื่อมโลหะ ต่างชนิด ระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกับเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก ผศ.ดร.ประยูร

13

นายมนัส  ศรีสวัสดิ์ การปรับปรุงสมบัติโครงสร้างเซลล์เจลาตินผสมกับคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสและพอลิคาร์โปรแลคโตนสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง ผศ.ดร.ฟ้าใส
14 นายสุวรรณ  บุญศรีวงศ์ การพัฒนาระบบการวิเคราะห์การบำรุงรักษาของรองเลื่อนชนิดลูกกลิ้งเม็ดกลมโดยใช้ข้อมูลการตัดสินใจด้วยโครงข่ายนิวรอนบนพื้นฐานด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ผศ.ดร.มานพ

15

นายนพดล  ศรีพุทรา การพัมนาสมบัติโครงเลั้ยงเซลล์พอลิคาโปรแลคโตน/คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสขึ้นรูปด้วยวิธีการชะล้างเกลือ ผศ.ดร.ฟ้าใส

16

นายบุญสิน   นาดอนดู่ การหาค่าประสิทธิภาพทางกลที่เหมาะสมของวัสดคอมโพสิตเสริมเเรงเส้นใยแก้ว เสันใยคาร์บอนและเส้นใยทุเรียนโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบส่วนผสม รศ.ดร.ประยูร

Lightbox