^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100692
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
215
234
98857
6406
7645
100692

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-30 00:44

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

รายชื่ออนุม้ติหัวข้อ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                                             ปริญญาโท  (วศ.ม.)

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อหัวข้อ

ที่ปรึกษาหลัก

หมายเหตุ

1

ไชยา เลิศอัศวิน  วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์สำหรับระบบนิรภัย ดร.แสนศักดิ์  

2

ธงชัย ระย้า

การควบคุมขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสด้วยสนามแม่เหล็กแบบใช้กระแสโดยใช้บอร์ดTMS320F28335 DSP  ดร.แสนศักดิ์  

3

นฤเบศวร์ สุขเกษม ระบบควบคุมค่า PH และเฝ้้าติดตามสำหรับฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ  รศ.ดร.สันติ  

4

ว่าที่ร.ต.ปิยพงษ์
ธนสมบูรณ์
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้ V/F บนพื้นฐานของ DSP TMS320F28335  ดร.แสนศักดิ์  

5

พิมพิกา ยอดดี การศึกษาพลังงานลมเพื่อการติดตั้งกังหันลมบนตึกในเขตกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สันติ  

6

 นายธีรวัชร  ภักดี

การควบคุมความสมดุลย์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านสำหรับหุ่นยนต์ดำน้ำ

 รศ.ดร.อนุชาติ

 

7

 นายปิยะ  เชยคำดี

การออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่พี่ไออย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมอุณหภูมิของระบบลมร้อนสำหรับการอบแห่งโดยใช้การค้นแบบนกกาเหว่า

 รศ.ดร.อนุชาติ

 

 8 บำรุงศึกดิ์ทดแสนสิน
การพัฒนาระบบควบคุมอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพื่ออนุบาลพืช
 รศ.ดร.สันติ  

 9

พลอย พลอยประดับ

การควบคุมอนุภูมิบริเวณทางออกของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนฮีทไปป์

รศ.ดร.สันติ

 
10 โชติ มณีโชติ
การตรวจจับความเสียหายแนวใหม่ในวงจรนับแบบผิดพลาดนิรภัยเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกลแบบนิรภัย
ดร.แสนศักดิ์  
11 ธนาคาร เครื่องจักร
การควบคุมความหนาของน้ำแข็งบริเวณคอล์ยเย็น
ผศ.ดร.ประสิทธ์  
12 กัลยรัตน์ ศิลพร
การประยุกต์ตัวตรวจจับควันแบบนิรภัยโดยใช้วงจรเปรียบเทียบแบบวินโดว์
ดร.แสนศักดิ์  

13

ประสงค์  เพ็งตะโก

การตรวจจับแบบนิรภัยสำหรับช่องความเร็วรอบที่ปลอดภัียของมอเตอร์ในระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ดร.แสนศักดิ์  
14 ว่าทีร.ต.ศิรพงษ์ สายหยุด ตัวตรวจจับความร้อนในสายประธานด้วยตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์แบบผิดพลาดนิรภัย ดร.แสนศักดิ์  

15

นริศ  เกิดธูป

การส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกริดด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้้าจากกันหันลงแบบความเร็วคงที่ รศ.ดร.บุญเรือง  

16

มงคลอินทรประดิษฐ์ ะบบการควบคุมและการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟสด้วยบอร์ดดีเอสพี รศ.ดร.บุญเรือง  

17

กิตติชัย  ถนอมวารี การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟสแบบกระตุ้นเอง รศ.ดร.บุญเรือง  

18

สิริพงษ์  โปธิปิก การประเมินพลังงานไฟฟ้าโดยระบบปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ รศ.ดร.บุญเรือง  

19

นพดล  ฟุ้มเฟือย การประเมินภาระโหลดการทำความเย็นในห้องเรียนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง รศ.ดร.บุญเรือง  

20

 นายปาติชาติ  สัมมา แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับการอนุรักษ์พลังงานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องศูนย์ข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก  ผศ.ดร.สุวิทย์  

 


 

                                         ปริญญาเอก (วศ.ด.)

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อหัวข้อ

ที่ปรึกษาหลัก

หมายเหตุ

1

ประสานพันธ์ สายสิญจน์ กระบวนการควบคุมการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิวโลหะที่แตกต่าง รศ.ดร.สันติ  

2

นายชูธง  สัมมะตะ

ระบบนิรภัยสำหรับการทำงานช่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัยของมอเตอร์ในระบบขับเคลื่ีอนไฟฟ้าแบบปรับความเร็วรอบ

 ดร.แสนศักดิ์

 

3

นายกำไร จันพรหม

การปรับแต่งเชิงประดิษฐตัวควบคุมพีไอดีด้วย SOS สำหรับห้องเห็นสบาย

 รศ.ดร.สันติ

 

4

นายศุภชัย ปลายเนตร

การพัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดพร้อมของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

 รศ.ดร.สันติ

 

5

นายมนูญ บูลย์ประมุข

การปรับแต่งตัวควยคุม PID อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการผสมเกสรดอกไม้เพื่อควบคุมเฟสก้าวหน้าสำหรับมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน

 รศ.ดร.สเถียร

 

6

นายนิพนธ์ บุญสกันต์

การพัฒนารูปแบบลำดับการสวิตซ์ที่เหมาะสมดัวยวิธี VSVPWM ในอินเวอร์เตอร์สามเฟสชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเพื่อลดกระแสอาร์มอนิกส์

 รศ.ดร.เสถียร

 

7

นายประยุทธ์ แดงขาว

การวควบคุมสไลดิ่งโหมดบนเพื่นฐานแคลคูลัสเชิงเศษส่วนสำหรับเครื่องแปลงผันกระแสตรงแบบเพ่ิมแรงดัน 2 เฟสชนิดเหลื่อมแรงดัน

 รศ.ดร.จักรพงษ์

 

8

นายรุ่งชัย แก่นสากล

การผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

 รศ.ดร.อนุชาติ

 

9

นายวิภพ  ใจแข็ง 

การปรับตัวควบคุมพีไอสำหรับการเชื่อมต่อแบบกริดระบบ 3 เฟส กับกังหันลมด้วยขั้นตอนวิธีการหาห่าเหมาะที่สุดเชิงประดิษฐ 

 รศ.ดร.เสถียร

 

10

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

แบบจำลองชุดโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์โหลดในระบบไฟฟ้ากำลัง

 รศ.ดร.สันติ

 

11

นายบพิตร ไชยนอก

การประเมินศักยภาพพลังงานลมบนอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.สันติ 

 

12

นายวีรพล  มนัสอารีนารท

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งในเครือข่ายบริเวณกว้างที่ใช้พลังงานต่ำ

    ดร.สุวิทย์

 

 12.

 นายวิสิทธ์  ลุมชะเนาว์

กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องแบบผสมสำหรับการจำแนกข้อมูลทางกายภาพทางด้านชีววิทยา

 ผศ.ดร.สกล

 

 13

 นายคณิตพันธ์ บุญสมเชื้อ

การมอดูเลตความกว้างพัสส์ด้วยวิธีการสเปซเวกเตอร์แบบขั้วเดียวสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน3เฟล 2 ระดับ

 รศ.ดร.เสถียร

 

14

ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์ จันทร์จิระ

การจำลองเชิงเมตฮิวริสติกอย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมด้วยบัค-บูท คอนเวอร์เตอร์

รศ.ดร.เสถียร

 
 15  นายเกตร  เมืองทอง เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัสส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซ เวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ 4 กิ่ง จ่ายแรงดันเอาต์พุต2 เฟสแบบไม่สมดุลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบไม่สมมาตรทางอิมพีเเดนซ์ รศ.ดร.จักรพงษ์  
16 นายปิยะ  ศิริขันธ์ การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตรด้วยวิธีควบคุมการกำหนดทิศทางและตำแหน่งโรเตอร์ฟลักซ์ รศ.ดร.จักรพงษ์  
17 ชนัญญชัย วุฒิธันยาวัฒน์ การออกแบบตัวควบคุมพีไอแบบแยกอิสระด้วยวิธีแผนผัง่ค่าสัมประสิทธ์ร่วมกับตีวควบคุมแบบป้อนไปหน้าหน้าบนตัวชดเชยดีคัปปลิ้งแบบผกผันสำหรับระบบสองอินพุฒ-สองเอาต์พุฒ รศ.ดร.สันติ  
18 อัษฏางค์  บุญศรี การตรวจหาโรคบนผิวส้มเขียวหวานด้วยการประมวลผลภาพแบบการรู้จำ รศ.ดร.สกล  
19 เด่น  สติภา การออกแบบวงจรกำเนินสัญญาณซายน์แบบควอเดรเจอร์ ที่ปรับความถี่ได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.พัฒนา  
         

 

Lightbox