^ Back to Top

บัณฑิตศึกษา

สถิติ

013161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
184
127
311
11519
4146
6047
13161

Your IP: 34.226.234.20
2019-09-23 21:33

รายชื่ออนุม้ติหัวข้อ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                                             ปริญญาโท  (วศ.ม.)

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อหัวข้อ

ที่ปรึกษาหลัก

หมายเหตุ

1

ไชยา เลิศอัศวิน  วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์สำหรับระบบนิรภัย ดร.แสนศักดิ์  

2

ธงชัย ระย้า

การควบคุมขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสด้วยสนามแม่เหล็กแบบใช้กระแสโดยใช้บอร์ดTMS320F28335 DSP  ดร.แสนศักดิ์  

3

นฤเบศวร์ สุขเกษม ระบบควบคุมค่า PH และเฝ้้าติดตามสำหรับฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ  รศ.ดร.สันติ  

4

ว่าที่ร.ต.ปิยพงษ์
ธนสมบูรณ์
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้ V/F บนพื้นฐานของ DSP TMS320F28335  ดร.แสนศักดิ์  

5

พิมพิกา ยอดดี การศึกษาพลังงานลมเพื่อการติดตั้งกังหันลมบนตึกในเขตกรุงเทพมหานคร  รศ.ดร.สันติ  

6

 นายธีรวัชร  ภักดี

การควบคุมความสมดุลย์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านสำหรับหุ่นยนต์ดำน้ำ

 รศ.ดร.อนุชาติ

 

7

 นายปิยะ  เชยคำดี

การออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่พี่ไออย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมอุณหภูมิของระบบลมร้อนสำหรับการอบแห่งโดยใช้การค้นแบบนกกาเหว่า

 รศ.ดร.อนุชาติ

 

 8

 บำรุงศึกดิ์ ทดแสนสิน

การพัฒนาระบบควบคุมอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพื่ออนุบาลพืช
 รศ.ดร.สันติ

 

 9

 พลอย พลอยประดับ

การควบคุมอนุภูมิบริเวณทางออกของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนฮีทไปป์
รศ.ดร.สันติ

 

10

โชติ มณีโชติ

การตรวจจับความเสียหายแนวใหม่ในวงจรนับแบบผิดพลาดนิรภัยเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกลแบบนิรภัย
ดร.แสนศักดิ์  

11

ธนาคาร เครื่องจักร

การควบคุมความหนาของน้ำแข็งบริเวณคอล์ยเย็น
ผศ.ดร.ประสิทธ์  

 


 

                                         ปริญญาเอก (วศ.ด.)

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อหัวข้อ

ที่ปรึกษาหลัก

หมายเหตุ

1

ประสานพันธ์ สายสิญจน์ กระบวนการควบคุมการเกิดหยดน้ำบนพื้นผิวโลหะที่แตกต่าง รศ.ดร.สันติ  

2

นายชูธง  สัมมะตะ

ระบบนิรภัยสำหรับการทำงานช่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัยของมอเตอร์ในระบบขับเคลื่ีอนไฟฟ้าแบบปรับความเร็วรอบ

 ดร.แสนศักดิ์

 

3

นายกำไร จันพรหม

การปรับแต่งเชิงประดิษฐตัวควบคุมพีไอดีด้วย SOS สำหรับห้องเห็นสบาย

 รศ.ดร.สันติ

 

4

นายศุภชัย ปลายเนตร

การพัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดพร้อมของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

 รศ.ดร.สันติ

 

5

นายมนูญ บูลย์ประมุข

การปรับแต่งตัวควยคุม PID อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการผสมเกสรดอกไม้เพื่อควบคุมเฟสก้าวหน้าสำหรับมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน

 รศ.ดร.สเถียร

 

6

นายนิพนธ์ บุญสกันต์

การพัฒนารูปแบบลำดับการสวิตซ์ที่เหมาะสมดัวยวิธี VSVPWM ในอินเวอร์เตอร์สามเฟสชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเพื่อลดกระแสอาร์มอนิกส์

 รศ.ดร.เสถียร

 

7

นายประยุทธ์ แดงขาว

การวควบคุมสไลดิ่งโหมดบนเพื่นฐานแคลคูลัสเชิงเศษส่วนสำหรับเครื่องแปลงผันกระแสตรงแบบเพ่ิมแรงดัน 2 เฟสชนิดเหลื่อมแรงดัน

 รศ.ดร.จักรพงษ์

 

8

นายรุ่งชัย แก่นสากล

การผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

 รศ.ดร.อนุชาติ

 

9

นายวิภพ  ใจแข็ง 

การปรับตัวควบคุมพีไอสำหรับการเชื่อมต่อแบบกริดระบบ 3 เฟส กับกังหันลมด้วยขั้นตอนวิธีการหาห่าเหมาะที่สุดเชิงประดิษฐ 

 รศ.ดร.เสถียร

 

10

นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์

แบบจำลองชุดโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์โหลดในระบบไฟฟ้ากำลัง

 รศ.ดร.สันติ

 

11

นายบพิตร ไชยนอก

การประเมินศักยภาพพลังงานลมบนอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.สันติ 

 

12

นายวีรพล  มนัสอารีนารท

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งในเครือข่ายบริเวณกว้างที่ใช้พลังงานต่ำ

    ดร.สุวิทย์

 

 12.

 นายวิสิทธ์  ลุมชะเนาว์

กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องแบบผสมสำหรับการจำแนกข้อมูลทางกายภาพทางด้านชีววิทยา

 ผศ.ดร.สกล

 

 13

 นายคณิตพันธ์ บุญสมเชื้อ

การมอดูเลตความกว้างพัสส์ด้วยวิธีการสเปซเวกเตอร์แบบขั้วเดียวสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน3เฟล 2 ระดับ

 รศ.ดร.เสถียร

 

14

ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์ จันทร์จิระ

การจำลองเชิงเมตฮิวริสติกอย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมด้วยบัค-บูท คอนเวอร์เตอร์

รศ.ดร.เสถียร

 
 15  นายเกตร  เมืองทอง เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัสส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซ เวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ 4 กิ่ง จ่ายแรงดันเอาต์พุต2 เฟสแบบไม่สมดุลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบไม่สมมาตรทางอิมพีเเดนซ์ รศ.ดร.จักรพงษ์  
16 นายปิยะ  ศิริขันธ์ การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตรด้วยวิธีควบคุมการกำหนดทิศทางและตำแหน่งโรเตอร์ฟลักซ์ รศ.ดร.จักรพงษ์