^ Back to Top

บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อ ยืนยันขึ้นทะเบียน น.ศ.ใหม่

                                                ประกาศ

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   ภาคการศึกษาที่ 2/2561
            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และ  คณะวิศวกรรมศาสตร์๑.
ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย   

    และไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวัน......ที่ ............ 256....  ตามรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ดังนี้
  
        
. ระดับปริญญาโท         
                  - ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)      รวมทั้งสิ้น                             ๓๕,๑๐๐ บาท
          
                 
- ภาคปกติ                          รวมทั้งสิ้น                            ๒๗,๑๐๐ บาท
        
        
.ระดับปริญญาเอก          
                 
- ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)       รวมทั้งสิ้น                            ๓๗,๑๐๐ บาท
 

                  - ภาคปกติ                           รวมทั้งสิ้น                           ๒๗,๑๐๐ บาท

 

๒. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้นำต้นฉบับใบนำฝากเงินพร้อมเอกสาร   ดังต่อไปนี้
มารายงานตัวภายในวัน.....ที่ ...........................   ยื่นที่  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  
  อาคารประพรรดิ์จักรกิจ 

      สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00. 

             - เอกสารใบชำระเงิน    (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)       คลิ๊กที่นี่ 
             - เอกสาร    ขึ้นทะเบียน   รายงานตัวนักศึกษาใหม่       คลิ๊กที่นี่ 
             - เอกสาร คำขอ user Account การใช้อินเตอร์เน็ต ภายในสถาบันฯ  คลิ๊กที่นิี่ 
      - เอกสาร คำขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  (บัตรกรุงไทย ATM)   คลิ๊กที่นี่   

 

       .๑  แนบรูปถ่าย    ขนาด ๒ นิ้ว    ใส่สูทหรือชุดเครื่องแบบราชการ   (ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมครุย)   จำนวน   ๒  รูป  
              (สำหรับการขอทำบัตรนักศึกษา ,สำหรับเอกสารการขึ้นทะเบียนรายงานตัว)

       .๒   แนบสำเนาบัตรประชาชน                      จำนวน     ฉบับ      (พร้อมรับรองสำเนา)

       .๓   แนบสำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน      ฉบับ     (พร้อมรับรองสำเนา)

       .๔   แนบสำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)             จำนวน   ๑   ฉบับ     (พร้อมรับรองสำเนา)

       ๒.๕  แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน            จำนวน   ๒   ฉบับ     (พร้อมรับรองสำเนา) 

   ** นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ให้แนบสำเนาแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   ด้วย**