^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100686
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
215
228
98857
6400
7645
100686

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-30 00:28

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

รายชื่ออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ป.เอก

อนุมัติผลสอบขั้นสุดท้าย    ระดับปริญญาเอก    และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แลัว 

 

ที่

ชื่อ

วันอนุมัติผลสอบ / ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2563
1. นายชนัญช้ย  วุฒิธันยาวัฒน์ฺ    ครั้งที่ 7 /2563  วันที่ 8 กรกฏาคม  2563        วิศวกรรมไฟฟ้า
2. นายวิภพ  ใจแข็ง ครั้งที่ 9 /2563   วันที่ 1 กันยายน  2563        วิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายกำไร  จันทร์พรม       ครั้งที่ 10/2563  วันที่ 6 ตุลาคม 2563       
       วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคเรียนที่ 2/2562

 1.

นายวิสิทธิฺ  ลุมชะเนาว์

           ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563

วิศวกรรมไฟฟ้า

 2

นายสมเกียรติ  เติมสุข

 

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

 3. นายคงศักดิ์  สระศรีสม           ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
    เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
 4. นางสาวสิริญา เครือธิ             (ยังไม่ส่งเล่ม)            ครั้งที่    6/2563วันที่  9  มิถุนายน 2563
    เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
 5. นายอิทธิพล  เหลาพรม           ครั้งที่   9/2563  วันที่ 1 กันยายน 2563         วิศวกรรมไฟฟ้า
 6. นายมนูญ   บูลย์ประมุข           ครั้งที่   9/2563  วันที่ 1 กันยายน 2563
        วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคเรียนที่ 1/2562

 1.

 นายเทวัญ  ทองโคตร

      ครั้งที่ 10 /2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ภาคเรียนที่ 2/2561

 1.

 นายก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

 ครั้งที่ 7/2562  วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

       

 

Lightbox