ศูนย์สอบและกำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ

 

ที่ สถานที่  : วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 มหาวิทลัยมหิดล