รายชื่ออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ป.โท

อนุมัติผลสอบขั้นสุดท้าย   ระดับปริญญาโท   และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ชื่อ

วันอนุมัติผลสอบและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สาขาวิชา

 

ภาคเรียนที่ 2/2562

นายวัชรพล   นันทอุปาการ               ครั้งที่ 2/2562      6 ก.พ.2562 ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
นายจักรกฤษ  ธรรมประจำจิต               ครั้งที่ 5/2562      1 พ.ค.2562  เทคโนโลยีการผลิตขั้นสุง
นายคมกริช กองสินหลาก               ครั้งที่ 8/2562      7 ส.ค.2562  เทคโนโลยีการผลิตขั้นสุง
นายชัชวินทร์  อัมรี               ครั้งที่ 9/2562      17 ก.ย.2562           เทคโนโลยีการผลิตขั้นสุง
น.ส.จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค             ครั้งที่ 3/2562       3 มีนาคม 2563           เทคโนโลยีการผลิตขั้นสุง
นายยุทธเดช  หมดปาร้า             ครั้งที่ 5/2563    12 พฤษภาคม 2563         เทคโนโลยีการผลิตขั้นสุง
นายพลอย  พลอยประดับ           ครั้งที่ 6/2563    9  มิถุนายน  2563               วิศวกรรมไฟฟ้า

 ภาคเรียนที่ 1/2562