^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100645
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
187
250
1788
97522
6359
7645
100645

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-29 23:18

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

เงื่อนไขระดับปริญญาเอก

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

     ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาพร้อมที่จะทำการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องแสดงความจำนง ขอสำเร็จการศึกษา
ต่อฝ่ายทะเบียนฯ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก    ประธานหลักสูตร  คณบดี ตามข้อบังคับฯ  ข้อ 44
นักศึกษาปริญญาเอกจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณ สมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้

1.     ศึกษารายวิชาครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ

                 สาขาวิชา               

หน่วยกิตรวม

บังคับ

เลือก

สัมมนา

thesis

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

52

6

6

4

36

สาขาวิชาปิโตรเคมีฯ

51

-

12

3

36

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

51

-

12

3

36

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

52

6

6

4

36

 

2.     มีผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00 

3.  มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบ 

·     TOEFL Paper Based  หรือ  TOEFL  ITP      480    คะแนนขึ้นไป   หรือ

·     TOEFL Computer Based                        157     คะแนนขึ้นไป  หรือ

·     TOEFL Internet Based                           54      คะแนนขึ้นไป   หรือ

·      IELTS                                                  4.5     คะแนนขึ้นไป   หรือ

·     CU-TEP                                               60      คะแนนขึ้นไป   หรือ

·     MU-TEST                                             45      คะแนนขึ้นไป 
หรือ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 2 วิชา คือGES501และGES502

  4.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ    QE   (ผ่าน 3 รายวิชา  และ  สอบปากเปล่าผ่าน)   คือ

สาขาวิชา

                                          ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ QE

คณะวิศวกรรมศาสตร์                                           สอบผ่านรายวิชา       อย่างน้อย 3    รายวิชา       ปากเปล่า
วิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า พื้นฐานวิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมการ
วัดคุม
ไฟฟ้าสื่อสาร

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

- -

 

      ผ่าน

ปิโตรเคมีฯ หลักการคำนวณ
ปิโตรเคมี
กลศาสตร์ของไหล กระบวนการถ่ายโอนความร้อน กระบวนการถ่ายโอนมวล การะประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสีย
 
เทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง
อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ กระบวนการอุตสาหกรรม
การผลิต

ระบบการผลิต

ระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิต

   แคดแคม

กลศาสตร์
ของแข็ง
วัสดุวิศวกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร

-

5.    ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
   

·   มีผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกกลั่นกรอง ไม่น้อยกว่า  2 เรื่องยาว  (2  journal)     หรือ

·     มีผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน  1  เรื่องยาว    (1 journal)   และ

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม proceedings   2 เรื่องยาว  (2 conference)  

6.   สอบผ่านวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย     ได้ผลเป็น    O   หรือ    G    หรือ     P    

7.   ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์    ครบ  5  เล่ม    

·     ไฟฟ้า                                          หมายเลข   PIT-ปีคริสศักราช-D-ENG-EEE  - XXX

·     ปิโตรเคมีฯ                                    หมายเลข   PIT-ปีคริสศักราช-D-ENG-PEM - XXX

·     เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                   หมายเลข   PIT-ปีคริสศักราช-D-ENG-AMT - XXX

.    เทคโนโลยีสิ่งแวดลัอมเพื่อการเกษตร    หมายเลข    PIT-ปีคริสศักราช-D-ENG-ETA  - XXX

     หมายเหตุ  นักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ไม่ทัน นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาต่อไป


 

 

Lightbox