^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100651
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
250
1794
97522
6365
7645
100651

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-29 23:24

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

เงื่อนไขระดับปริญญาโท

  ระดับปริญญาโท

        ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาพร้อมที่จะทำการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ที่ฝ่ายทะเบียนฯ 
 
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ประธานหลักสูตรฯ  คณบดี     ตามข้อบังคับฯ  ข้อ 44

นักศึกษาปริญญาโทจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

1.     ศึกษารายวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ

                 สาขาวิชา               

หน่วยกิตรวม

บังคับ

เลือก

สัมมนา

thesis

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

38

6

18

2

12

สาขาวิชาปิโตรเคมีฯ

39

12

12

3

12

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

38

12

12

3

12

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

38

9

12

2

15

2. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า   3.00

3. มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ                                  

·      TOEFL Paper Based หรือ   TOEFL ITP       450   คะแนนขึ้นไป   หรือ                               

·      TOEFL Computer Based                        133   คะแนนขึ้นไป   หรือ                     

·      TOEFL Internet Based                           45   คะแนนขึ้นไป    หรือ                     

·      IELTS                                                  4.0    คะแนนขึ้นไป   หรือ                               

·      CU-TEP                                               45    คะแนนขึ้นไป    หรือ

·      MU-TEST                                             40   คะแนนขึ้นไป     หรือ

          หรือ    เรียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามประกาศฯ สถาบันฯ   1 วิชา   คือ  รหัสวิชา  GES501
4.  ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์

   ·   ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ  (journal/Transaction)   หรือ   ระดับชาติ   หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม
(proceedings)   ไม่น้อยกว่า  1  เรื่อง
5.  สอบผ่านวิทยานิพนธ์ ขั้นสุดท้าย    ได้ผลสอบเป็น    O  หรือ    G    หรือ     P  
6.  ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   ครบ   5   เล่ม    

·     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                หมายเลขรหัสเล่ม      PIT-ปีคริสศักราช- M- ENG - EEE   -XXX

·     สาขาวิชาปิโตรเคมีฯ                                     หมายเลขรหัสเล่ม      PIT-ปีคริสศักราช- M- ENG - PEM  -XXX

·     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                    หมายเลขรหัสเล่ม      PIT-ปีคริสศักราช- M- ENG - AMT  -XXX

·     สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร      หมายเลขรหัสเล่ม      PIT-ปีคริสศักราช- M- ENG - ETA  -XXX

 

 หมายเหตุ  นักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ไม่ทัน นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาต่อไป


 

 

Lightbox