^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์

         แบบฟอร์มขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ที่

ชื่อแบบฟอร์ม

word

PDF

 1.

 ขอแต่งตั้งอาจารย์ (ภายใน)
    - ทำหน้าที่สอน  ทำหน้าที่สอบ  ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

   DOC

    

 2.

 ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   - ทำหน้าที่สอน    ทำหน้าที่สอบ    ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

   DOC

 

 

 

 

 

 

                                                                                 *********************************

Lightbox