^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

แบบฟอร์มคำร้อง

ที่

รายการแบบคำร้อง

word

pdf

บศ.01  

       คำร้องทั่วไป

บศ.02

    ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

บศ.04

บศ.03 

     ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์      

      เค้าโครงวิทยานิพนธ์    3  บท

บศ.04.1      แบบรายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครง   บศ.04.2   
   
คำรับรองจากคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง

    
(ได้แก้ไขหัวข้อฯ    ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการแล้ว
 

บศ.05 


บศ.05

      อสอบวิทยานิพนธ์    ระดับปริญญาโท  

 

     ขอสอบวิทยานิพนธ์    ระดับปริญญาเอก 

 

บศ.05.1

      ใบรับรองมาตรฐานผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา     ป.โท     ป.เอก

   

บศ.71

      ขอขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์      อีก   3 0   วัน

   

บศ.06

     ขอเปลี่ยนหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 

บศ.07

     ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 

บศ.08

     ขอ    เพิ่ม     เปลี่ยน    ถอน     รายวิชา

บศ.09

     ขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ

บศ.09

      ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ    (อาจารย์พิเศษ)

บศ.10

      ขอลาพักการศึกษา

บศ.10.1

      ขอกลับเข้าศึกษา

บศ.10.2

      ขอคืนสภาพนักศึกษา

บศ.11

      ขอรักษาสภาพ

บศ.30

     รายงานความก้าวหน้า      ป.เอก

บศ.30

     รายงานความก้าวหน้า      ป.โท

บศ.12  
     ขอสอบวิชาสัมมนา

บศ.20

บศ.21

    ขอสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก    QE 

   
     แบบรายงานผลการสอบ QE

บศ.40

      ขอทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน   ป.โท    ,   ป.เอก

บศ.60

      ขอยื่นผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต

 

บศ.70

    ขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

     -  -

ท.17.1 

      ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน  

ท.11.1

      ขอสำเร็จการศึกษา     (ยื่นคำร้องขอจบ)

ท.10

      ขอใบรับรอง ขอใบทรานสคริป   

บศ.80

     คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ผลการเรียน   (เนื่องจากอยู่ในสถาบันเกินระยะเวลา)

   

 

      แบบคำขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย

 

 


 


 

 

Lightbox