^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 2
  • 3

แบบฟอร์มคำร้อง

ที่

รายการแบบคำร้อง

word

pdf

บศ.01  
       คำร้องทั่วไป
บศ.02
      ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บศ.04
บศ.
03 
      ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์           
      เค้าโครงวิทยานิพนธ์
    3  บท

 

บศ.04.1  แบบรายงานผลสอบหัวข้อและเค้าโครงบศ.04.2   
 
คำรับรองจากคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง

 
(ได้แก้ไขหัวข้อฯ ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการแล้ว

บศ.05 


บศ.05
     อสอบวิทยานิพนธ์    ระดับปริญญาโท  
 
    ขอสอบวิทยานิพนธ์    ระดับปริญญาเอก 
 
บศ.05.1      ใบรับรองมาตรฐานผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอสำเร็จการศึกษา     ป.โท     ป.เอก    
บศ.06

     ขอเปลี่ยนหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

   
บศ.07

     ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา

   
บศ.08       ขอเพิ่ม เปลี่ยน รายวิชา
บศ.09     ขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ
บศ.09      ขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ  
บศ.10
     ขอลาพักการศึกษา
บศ.10.1     ขอกลับเข้าศึกษา
บศ.10.2      ขอคืนสภาพนักศึกษา
บศ.11
     ขอรักษาสภาพ
บศ.12  
     สอบวิชาสัมมนา
บศ.20
บศ.21
    ขอสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก QE     
     แบบรายงานผลการสอบ QE

บศ.30

     รายงานความก้าวหน้า      ป.เอก
     รายงานความก้าวหน้า      ป.โท

บศ.40

    ขอทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน   ป.โท    ,ป.เอก
บศ.60

    แบบยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

   
บศ.70

    ขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

   
บศ.71

    ขอขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ อีก 30 วัน

   
ท.17.1 
    ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน  
ท.11.1
    ขอสำเร็จการศึกษา   
ท.10
    ขอใบรับรอง ขอใบทรานสคริป   

 

   แบบคำขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย

 

 


 


 

 

Lightbox