^ Back to Top

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1

แบบฟอร์มคำร้อง

 


 

ที่

รายการแบบคำร้อง

word

pdf

หมายเหตุ

 1

บศ.01     คำร้องทั่วไป

 

 2

บศ.02   ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

 3

บศ.03  เค้าโครงวิทยานิพนธ์    3  บท
 

 

 

4

บศ.04 คำร้องขอสอบหัวข้อ    

บศ.04.1 แบบรายงานผลสอบหัวข้อ

บศ.04.2 คำรับรองจากคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง
          (ได้แก้ไขหัวข้อฯ ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการแล้ว

 

 

 

 

5

บศ.05 ขอสอบวิทยานิพนธ์    ระดับปริญญาโท  

บศ.05 ขอสอบวิทยานิพนธ์    ระดับปริญญาเอก

     

 6

บศ.05.1   ใบรับรองมาตรฐานผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ป.โท ป.เอก

 

บศ.06 ขอเปลีี่ยนหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 

 8

บศ.07 ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา    

 

 9

บศ.08 ขอเพิ่ม เปลี่ยน รายวิชา

 

 10

บศ.09    _1 ขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ      
11 บศ.09   _2 ขอแต่งตั้งอาจารย์ับัณฑิตพิเศษ      
12 บศ.10      ขอลาพักการศึกษา

 

 13

บศ.10.1   ขอกลับเข้าศึกษา

 

 14

บศ.10.2   ขอคืนสภาพนักศึกษา

 

15

บศ.11     ขอรักษาสภาพ

 

 16

บศ.12     สอบวิชาสัมมนา

 

 17

บศ.20     ขอสอบวัดคุณสมบัติ  QE    

 

18

บศ.21 แบบรายงานผลการสอบ  QE

 

 

19

บศ.30  รายงานความก้าวหน้า   ป.เอก

บศ.30  รายงานความก้าวหน้า   ป.โท

 

20

บศ.31   คำร้องส่งเอกสารผลงานได้รับการตีพิมพ์และขอสำเร็จการศึกษา

   

 

21 บศ.40   คำร้องขอทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน วิชาการ ป.โท , ป.เอก  

22

บศ.60    แบบยื่นผลภาษาอังกฤษ

   

 

23

บศ.70    ขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 

24

ท.11.1    ขอสำเร็จการศึกษา
   

 

25

ท.17.1 ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน  

 

26

ท.10    คำร้องขอทรานสคริป  

 27

แบบคำขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย