อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

สรุปการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก แต่ละปีการศึกษา


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่

 

รายชื่อ

อาจารย์บัณฑิต

ปี 2557

ปี 2558

 ปี2559

 

ปี2560

 

ปี2561

 

ปี2562

1

รศ.ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

2

รศ.ดร.สันติหวังนิพพานโต

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

 โท เอก

 

 

3

ผศ.ดร.สกล  อุดมศิริ

อ.ประจำหลักสูตร

โท เอก

 

 

 

 

 

โท เอก

4

    ผศ.ดร.พัฒนา  อินทนิ

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

โท เอก

 

 

 

5

ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

เอก

 

 

 

 

6

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

โท

 

 

 

 

7

รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์

อ.ประจำหลักสูตร

         โท-เอก  

 


สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ที่

รายชื่อ

อ.บัณฑิต

ปี2557

 

ปี2558

ปี2559

 

ปี2560

ปี2561

ปี2562

1

ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์

อ.ประจำหลักสูตร

 

โท

 

 

   โท

 เอก

ป.เอก

2

ดร.เพียงพิศวงศ์มณีนิล

อ.ประจำหลักสูตร

  โท

 

โท

 

 

 

 

3

ผศ.ดร.ณาวดีศรีศิริวัฒน์

อ.ประจำหลักสูตร

 

โท

 

 

เอก

 

 

 

  ป.โท

4

ดร.ธงชัย  กลิ่นหรั่น

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

เอก 

 

 

5

ผศ.ดร.ธนวัชร

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                           

³ สา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ที่

รายชื่อ

อ.บัณฑิต

ปี2557

 

ปี2558

 

ปี2559

 

ปี2560

 

ปี2561

ปี2562

1

ดร.ฟ้าใส  วิวัฒน์วงศ์วนา

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

โท

 

โท

 โท

 โท

2

รศ.ดร.พงษ์พันธุ์ฤกษ์ขุมทรัพย์

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

3

ผศ.ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์

อ.ประจำหลักสูตร

 

  โท

 

 

 

 

 

4

ผศ.ดร.ประยูร  สุรินทร์

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

โท เอก

 


   เอก

 

เอก


 เอก

 

   เอก

5

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

อ.ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

6

รศ.ดร.ปราโมทย์  ศรีน้อย

อ.ประจำหลักสูตร

(เกษียณอายุ 30 กย.58)

   เอก