^ Back to Top

สถิติ

030298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
247
1731
27196
1731
6740
30298

Your IP: 172.16.1.2
2019-12-08 07:50

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

                                           คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ประสานพันธ์  สายสิญจน์ 57 ปเอก สมโภชน์  วงศ์เขียด 57 ป.เอก
2 ศุภชัย  ปลายเนตร 58 ปเอก อิทธิพล  เหลาพรหม 57 ป.เอก
3 กำไร  จันทร์พรหม 58 ปเอก มนูญ  บูลย์ประมุข 57 ป.เอก
4 บพิตร  ไชยนอก 59 ปเอก ประยุทธิ์  แดงขาว  57 ป.เอก
5 หาญโชค บุตรเวียงจันทร์ 58 ปเอก วิภพ  ใจแข็ง 58 ป.เอก
6 ชนันญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์   59
ป.เอก คณิตพันธ์  บุญสมเชื้อ 58 ป.เอก
7 พิมพิกา  ยอดดี 59 ป.โท อัฎฐพล  กาญจนเทพ 57 ป.เอก
8 นฤเบศวร์  สุขเกษม   59 ป.โท นิพนธ์ บุญสกันต์  57 ป.เอก
9 บำรุงศักดิ์  ทศแสนสิน 59 ป.โืท ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ จันทร์จิระ 58 ป.เอก
10 พลอย  พลอยประดับ   60 ป.โท ยุติ  ฉัตรวรานนท์  61 ป.เอก
1 นายวรพุทธ  ช้างสีเอี่ยม 60 ป.โท  ชยพล การนา 59  ป.เอก
2 นายสุริยะ  สร้อยแสง 61 ป.โท อัษฏางค์  บุญศรี 57 ป.เอก
3 นายอภิสิทธ์ ภาโค 60  ป.โท วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์      57 ป.เอก
4 นายเด่น  สติภา           
  57  ป.เอก วศิน  ภิรมย์       59 ป.เอก
5       สุประวิทย์  เมืองเจริญ  60  ป.เอก
1 ไชยา เลิศอัศวิน  
58 ป.โท ปิยะ  ศิริขันธ์
  58  ป.เอก
2 ธงชัย ระย้า 59 ป.โท เกษตร  เมืองทอง   58  ป.เอก
3 ว่าที่ ร.ต.ปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์ 59 ป.โท มิตรชัย สุทธิศักดิ์   61  ป.โท
4 โชติ มณีโชติ 60 ป.โท เพิ่มชาย  มณีสุวรรณ          60  ป.โท
  5 ประสงค์  เพ็งตะโก 60 ป.โท      
6 นางกัลยรัตน์ ศิลพร 60 ป.โท      
7 นายวันชัย  คิดศรี 60 ป.โท      
8 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  สายหยุด 60 ป.โท      
9            
10            
 
1 นายธนานันต์ ชูแสง 61  ป.เอก วีรพล มนัสอารีนาท        57  ป.เอก
2 นายอาวุธ  เครือเขื่อนเพชร 61  ป.โท ปาติชาติ์ สัมนา    ป โท
3 นายธนาคาร เครื่องจักร 60  ป.โท      
4            
5            
 
 1 นายนพดล ฟุ่มเฟือย 60  ป.โท      
 2 นายสิริพงษ์ โปธิปิก 60  ป.โท      
 3 นายกิตติชัย ถนอมวารี 60  ป.โท      
 4 นายนริศ เกิดธูป 60  ป.โท      
 5 นายมงคล อินทรประดิษฐ์ 60  ป.โท      
 6 นายทศพร  แก้วศรีสุข        60 ป.โท      

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

1 ยุทธเดช  หมอปาร้า 58 ป.โท      
 2 ปฤฐา ผู้พัฒน์                59 ป.เอก      
3 นายบรรพจน์   มีสา     61 ป.เอก      
4 นายมนัส ศรีสวัสดิ์ 61 ป.เอก      
5 นายนพดล ศรีพุทธา 61 ป.เอก      
6 นายเฉลิมศักดิ์ ถาวรรัตน์ 61 ป.เอก      
             

1 คงศํกดิ์ สระศรีสม 57 ป.เอก วีรานุวัตน์  ผิวเกลี้ยง 58 ป.โท
2 อัครนันท์   อัศวรัชตโภคิน 58 ป.เอก สมเกียรติ  เติมสุข           รอสำเร็จ 57 ป.เอก
3 นายชัยกร  สุขคำ 61 ป.เอก ดุษฎี  บุญธรรม 58 ป.เอก
4 น.ส.นันทิญา  เครือธิ        57 ป.เอก กุลยุทธ  บุญเซ่ง 58 ป.เอก
5 นายจักรพันธ์  ทัดเทียม    62  ป.โท ปิยะพงษ์  ค่ำคูณ           58 ป.เอก
 6 น.ส.พิชญ์กมล  พินปรุ    62  ป.โท จุไรรัตน์  กลิ่นบุญนาค    รอสำเร็จ 58 ป.โท
 7       กิตติศักดิ์ บัวศรี   59 ป.เอก
 8       มนตรี   แสงสุริยนต์ 59 ป.เอก
 9       ว่าที่ร.ต.ชวกรณ์รักษาวงษ์  59  ป.โท
10       จินกมล  ลุยจันทร์ 60 ป.เอก
             
 1 รุ่งชัย  แ่ก่นสากล   58 ป.เอก นันทิญา เครือธิ (หลัก)  57,58,59  ป.เอก
 2 ธีรวัชร ภักดี   59 ป.โท และ (ร่วม) (ร่วม)    
 3 ปิยะ เชยคำดี   59 ป.โท ยุติ  ฉัตรวรานนท์ (ร่วม)       61  ป.เอก
 4 เดชาวัตร  วิเชียรกันหา   61 ป.โท      
 5 นายชาญณรงค์น้อยบางยาง(รอพิจารณา   59  ป.เอก      
     
  1 พงษ์ธร   ศุภรมย์   59  ป.โท      
  2 ประภาศรี  สุงสุวรรณ คนชุม   60  ป.โท      
  3 มงคลชัย แสงหิรัญ   60  ป.โืท      
  4 รัตนพล จันทะกิจ   60  ป.โท      
  5 ปิยพงษ์   ริดเขียว   61  ป.เอก      

สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

   
  1       นายทัชพงษ์  จันทร์ลี  59  ป.เอก
  2       เดชาวัตร  วิเชียรกันหา (ร่วม)          61  ป.โท
             
   1  นายประภาส เทียนประทีป   60   ป.เอก จักรพงษ์  คุ้มทรัพย์  59  ป.โท
             
             

                                        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

1 สาธิต เหลืองเจริญลาภ 61 ป.เอก นางนิตยา เกตุแก้ว    61  ป.เอก
2 นายสราวุธ เย็นเอง      61 ป.เอก นายภานุชัย  ประมวล  61  ป.เอก
             
             
             
 ดร.อติรัฐ  มากสุวรรณ
 1 น.ส.สัตตบงกช   ยอดแก้ว  61  ป.โท เกตุมณี  ศรีอินทร์     61  ป.เอก
 2 น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร    62  ป.โ่ท      
 3 น.ส.ยุวดี อุ้ยดำ              61  ป.เอก