^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
202
250
1803
97522
6374
7645
100660

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-29 23:35

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

                                           คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.สันติ  หวังนิพพานโต รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์
1 ประสานพันธ์  สายสิญจน์ 57 ปเอก สมโภชน์  วงศ์เขียด 57 ต่อสภาพ
ป.เอก
2 ศุภชัย  ปลายเนตร 58 ปเอก ประยุทธิ์  แดงขาว  57 ต่อสภาพ  ป.เอก
3 บพิตร  ไชยนอก 59 ปเอก คณิตพันธ์  บุญสมเชื้อ 58
 ป.เอก
4 หาญโชค บุตรเวียงจันทร์ 58 ปเอก      
5 พิมพิกา  ยอดดี    
59 ป.โท นิพนธ์ บุญสกันต์ 57 ต่อสภาพ  ป.เอก
6 นฤเบศว์  สุขเกษม 59 ป.โท ว่าที่ร.ต.ภุชงค์  จันทร์จิระ 58  ป.เอก
7 บำรุงศักดิ์  ทศแสนสิน 59 ป.โท ยุติ ฉัตรวรานนท์  61  ป.เอก
8       ธงชัย  ระย้า  (รอพิจารณา)  ป.โท
9       ปิยพงษ์  ธนสมบูรณ์ (รอพิจารณา)  ป.โท
10            
ผศ.ดร.พัฒนา   อินทนิ รศ.ดร.สกล  อุดมศิริ
1 นายวรพุทธ  ช้างสีเอี่ยม 60 ป.โท ชยพล การนา 59  ป.เอก
2 นายสุริยะ  สร้อยแสง 61 ป.โท วศิน  ภิรมย์  59 ป.เอก
3 นายอภิสิทธ์ ภาโค 60  ป.โท สุประวิทย์  เมืองเจริญ  60 ป.เอก
4 นายเด่น  สติภา           
57ต่อสภาพ
ป.เอก วรวุฒิ  แจ่มหล้า 62 ป.โท
5 นายชวินทร์ สร้างวัด     61  ป.โท      
6 นายปิยะ เอี่ยมจุ้ย     60 ป.โท      
ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน รศ.ดร.จักรพงษ์  จารุมิศร์
1 ธงชัย ระย้า 59 ป.โท ปิยะ  ศิริขันธ์
58  ป.เอก
2 ว่าที่ ร.ต.ปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์ 59 ป.โท เกษตร  เมืองทอง 58  ป.เอก
3 ประสงค์  เพ็งตะโก 60 ป.โท เพิ่มชาย  มณีสุวรรณ 60  ป.โท
4 โชติ มณีโชติ 60  ป.โท วรรณทิมา  เรืองศรี 62  ป.โท
5 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  สายหยุด 60 ป.โท นายเสริมศักดิ์  ก.ศรีสุวรรณ 63  ป.เอก
6 นางกัลยรัตน์ ศิลพร 60 ป.โท      
7 นายวันชัย  คิดศรี               60 ป.โท      
 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์  นางทิน ผศ.ดร.สุวิทย์  ภูมิฤทธิกุล
1 นายธนานันต์ ชูแสง 61  ป.เอก วีรพล มนัสอารีนาท      57  ป.เอก
2 นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร 61  ป.โท ปาติชาติ์ สัมนา    ป โท
3 นายธนาคาร เครื่องจักร 60  ป.โท      
4 นายถวิล  มาทัง 63  ป.เอก      
 
รศ.ดร.บุญเรือง  วังศิลาบัตร      
 1 นายนพดล ฟุ่มเฟือย 60  ป.โท      
 2 นายสิริพงษ์ โปธิปิก 60  ป.โท      
 3 นายกิตติชัย ถนอมวารี 60  ป.โท      
 4 นายนริศ เกิดธูป 60  ป.โท      
 5 นายมงคล อินทรประดิษฐ์ 60  ป.โท      
 6 นายทศพร  แก้วศรีสุข       60 ป.โท      

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ผศ.ดร.ฟ้าใส     วิวัฒน์วงศ์วนา รศ.ดร.พงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขุมทรัพย์
1 ปฤฐา ผู้พัฒน์                59 ป.เอก      
2 นายบรรพจน์   มีสา     61 ป.เอก      
3 นายมนัส ศรีสวัสดิ์ 61 ป.เอก      
4 นายนพดล ศรีพุทธา 61 ป.เอก      
5 นายเฉลิมศักดิ์ ถาวรรัตน์ 61 ป.เอก      
ผศ.ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์ รศ.ดร.ประยูร  สุรินทร์
1 นายอัครนันท์อัศวรัชตโภคิน 58  ป.เอก วีรานุวัตน์  ผิวเกลี้ยง 58 ป.โท
2 นายชัยกร สุขคำ 61 ป.เอก ดุษฎี  บุญธรรม 58 ป.เอก
3 นายจักรพันธ์  ทัดเทียม  62  ป.โท กุลยุทธ  บุญเซ่ง 58 ป.เอก
4 น.ส.พิชญ์กมล  พินปรุ  62 ป.โท ปิยะพงษ์  ค้ำคูณ           58 ป.เอก
5       กิตติศักดิ์ บัวศรี   59 ป.เอก
 6       มนตรี   แสงสุริยนต์ 59 ป.เอก
 7       ว่าที่ร.ต.ชวกรณ์ รักษาวงษ์  59 ป.โท
 8       จินกมล  ลุยจันทร์ 60 ป.เอก
 9       บุญสิน   นาดอนดู่  60 ป.เอก
10       อภิศักดิ์  พรหมฝาย  61 ป.เอก
รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์ ผศ.ดร.วชิราภรณ์   เพิ่มพูนสินทรัพย์
  1 รุ่งชัย  แ่ก่นสากล   58 ป.เอก   ,58,59  ป.เอก
  2 ธีรวัชร ภักดี   59 ป.โท และ (ร่วม) (ร่วม)    
  3 ปิยะ เชยคำดี                       59 ป.โท ยุติ  ฉัตรวรานนท์ (ร่วม)     61 ป.เอก
  4 เดชาวัตร  วิเชียรกันหา   61 ป.โท      
  5 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง   59  ป.เอก      
6 นพพร  ไตรวิทยายนต์  60  ป.โท      
7 มารุต  เลิศศรี  60  ป.โท      
8 ศุภฤกษ์  ศรีชื่น  60  ป.โท      
   
ผศ.ดร.มานพ  พิพัฒน์หัตถกุล      
  1 พงษ์ธร ศุภรมย์   59  ป.โท      
  2 ประภาศรี สุงสุวรรณคนชุม   60  ป.โท      
  3 มงคลชัย แสงหิรัญ   60  ป.โท      
  4 รัตนพล จันทะกิจ   60  ป.โท      
  5 ปิยพงษ์ ริดเขียว   61  ป.เอก      
  6 นายสุวรรณ บุญศรีวงศ์   62 ป.เอก      
7 เษกสรร  สิงห์ธนู   61 ป.เอก      
8 วิรัลพัชร พรหมจรรย์   60 ป.เอก       

สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์ รศ.ดร.ณาวดี  ศรีศิริวัฒน์
  1       นายทัชพงษ์  จันทร์ลี  59   ป.เอก
        เดชาวัตร วิเชียรกันหา (ร่วม)  61 ป.โท
ดร.ธงชัย กล่ินหรั่น ผศ.ดร.เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น
 1 นายประภาส เทียนประทีป  60  ป.เอก จักรพงษ์  คุ้มทรัพย์ 59   ป.โท
     
ผศ.ดร.ธนวัชร  สุจริตวรกุล      
 1  น.ส.สายพิณ  สุวรรณกำเนิด  62  ป.เอก      

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

ผศ.ดร.อาภาพงษ์  ชั่งจันทร์ ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย
 1 สาธิต เหลืองเจริญลาภ  61 ป.เอก นางนิตยา เกตุแก้ว    61  ป.เอก
 2 นายสราวุธ เย็นเอง      61 ป.เอก นายภานุชัย  ประมวล  61  ป.เอก
 3       นายอาชว์สุพงษ์   ขันแข็ง        62  ป.โท
    4       นายพัฒน์  โกจินอก  61  ป.เอก
ผศ.ดร.ณัฐกร  อินทรวิชะ ดร.อติรัฐ  มากสุวรรณ
 1 น.ส.สัตตบงกช   ยอดแก้ว  61  ป.โท เกตุมณี  ศรีอินทร์     61  ป.เอก
 2 น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร    62  ป.โ่ท นายวราพล   เกษมสันต์  61  ป.เอก
 3 น.ส.ยุวดี อุ้ยดำ              61  ป.เอก นายคำจันทร์  ชาญชิต      62  ป.โท
 4 จ.ส.ท.ณัฐกร  สกุลเพ็ชร  62  ป.โท นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย      62  ป.โท
 5 นายสุริยา  โยธา  62  ป.โท นายเอกสิทธิ์  สมคุณา      62  ป.เอก
 6 นายกริช  เสวกานันทร์  62  ป.โท      

 

 

 

 

Lightbox