^ Back to Top

บัณฑิตศึกษา

สถิติ

013126
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
127
276
11519
4111
6047
13126

Your IP: 34.226.234.20
2019-09-23 20:17

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

                                           คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ประสานพันธ์  สายสิญจน์ 57 ปเอก สมโภชน์  วงศ์เขียด 57 ป.เอก
2 ศุภชัย  ปลายเนตร 58 ปเอก อิทธิพล  เหลาพรหม 57 ป.เอก
3 กำไร  จันทร์พรหม 58 ปเอก มนูญ  บูลย์ประมุข 57 ป.เอก
4 บพิตร  ไชยนอก 59 ปเอก ประยุทธิ์  แดงขาว  57 ป.เอก
5 หาญโชค บุตรเวียงจันทร์ 58 ปเอก วิภพ  ใจแข็ง 58 ป.เอก
6 ชนันญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์    59
ป.เอก คณิตพันธ์  บุญสมเชื้อ 58 ป.เอก
7 พิมพิกา  ยอดดี 59 ป.โท อัฎฐพล  กาญจนเทพ 57 ป.เอก
8 นฤเบศวร์  สุขเกษม    59 ป.โท นิพนธ์ บุญสกันต์  57 ป.เอก
9 บำรุงศักดิ์  ทศแสนสิน 59 ป.โืท ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ จันทร์จิระ 58 ป.เอก
10 พลอย  พลอยประดับ    60 ป.โท ยุติ  ฉัตรวรานนท์  61  ป.เอก
1 นายวรพุทธ  ช้างสีเอี่ยม 60 ป.โท  ชยพล การนา 59  ป.เอก
2 นายสุริยะ  สร้อยแสง 61 ป.โท อัษฏางค์  บุญศรี 57 ป.เอก
3 นายอภิสิทธ์ ภาโค 60  ป.โท วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ 57 ป.เอก
        วศิน  ภิรมย์       59 ป.เอก
         สุประวิทย์  เมืองเจริญ  60  ป.เอก
1 ไชยา เลิศอัศวิน  
58 ป.โท ปิยะ  ศิริขันธ์
  58  ป.เอก
2 อรรถชัย   จิตะระ
58 ป.โท เกษตร  เมืองทอง   58  ป.เอก
3 ธงชัย ระย้า 59 ป.โท มิตรชัย สุทธิศักดิ์   61  ป.โท
4 ว่าที่ ร.ต.ปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์ 59 ป.โท เพิ่มชาย  มณีสุวรรณ             60  ป.โท
5 โชติ มณีโชติ 60 ป.โท      
  6 ประสงค์  เพ็งตะโก 60 ป.โท      
7 นางกัลยรัตน์ ศิลพร 60 ป.โท      
8 นายวันชัย  คิดศรี 60 ป.โท      
9 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  สายหยุด 60 ป.โท      
             
 
1 นายธนานันต์ ชูแสง 61  ป.เอก วีรพล มนัสอารีนาท    ป.เอก
2 นายอาวุธ  เครือเขื่อนเพชร 61  ป.โท ปาติชาติ์ สัมนา    ป โท
  3 นายธนาคาร เครื่องจักร 60  ป.โท      
             
             
 
 1 นายนพดล ฟุ่มเฟือย  60  ป.โท      
 2 นายสิริพงษ์ โปธิปิก  60  ป.โท      
 3 นายกิตติชัย ถนอมวารี 60  ป.โท      
 4 นายนริศ เกิดธูป 60  ป.โท      
 5 นายมงคล อินทรประดิษฐ์ 60  ป.โท      

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

1 ยุทธเดช  หมอปาร้า 58 ป.โท ประภาศ  เอ็นดู 57 ป.โท
 2 ปฤฐา ผู้พัฒน์                59 ป.เอก      
3 ธีรพงษ์ กงสบุตร           57 ป.โท      
4 นายบรรพจน์   มีสา 61 ป.เอก      
5 นายมนัส ศรีสวัสดิ์ 61 ป.เอก      
6 นายนพดล ศรีพุทธา 61 ป.เอก      
7 นายเฉลิมศักดิ์ ถาวรรัตน์ 61 ป.เอก      

1 คงศํกดิ์ สระศรีสม 57 ป.เอก วีรานุวัตน์  ผิวเกลี้ยง 58 ป.โท
2 อัครนันท์ อัศวรัชตโภคิน 58 ป.เอก สมเกียรติ  เติมสุข 57 ป.เอก
3 เทวัญ  ทองโคตร 57 ป.เอก ดุษฎี  บุญธรรม 58 ป.เอก
4 ชัชวินทร์  อัมรี 58 ป.โท กุลยุทธ  บุญเซ่ง 58 ป.เอก
5 นายสมชาติ  นราบัว 58   ป.โท ปิยะพงษ์  ค่ำคูณ 58 ป.เอก
        จุไรรัตน์  กลิ่นบุญนาค 58 ป.โท
        กิตติศักดิ์ บัวศรี   59 ป.เอก
        มนตรี   แสงสุริยนต์ 59 ป.เอก
        ว่าที่ร.ต.ชวกรณ์รักษาวงษ์  59  ป.โท
        จินกมล  ลุยจันทร์ 60 ป.เอก
             
 1 รุ่งชัย  แ่ก่นสากล   58 ป.เอก นันทิญา เครือธิ (หลัก)  57,58,59  ป.เอก
 2 ธีรวัชร ภักดี   59 ป.โท และ (ร่วม) (ร่วม)    
 3 ปิยะ เชยคำดี   59 ป.โท ยุติ  ฉัตรวรานนท์ (ร่วม)       61  ป.เอก
 4 เดชาวัตร  วิเชียรกันหา    61  ป.โท      
             
     
 1 คมกริช กองสินหลาก    60  ป.โท      
  2 ประภาศรี สุงสุวรรณ คนชุม   60  ป.โท      
  3 มงคลชัย แสงหิรัญ   60  ป.โืท      
  4 รัตนพล จันทะกิจ   60  ป.โท      

สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

   
         นายทัชพงษ์  จันทร์ลี  59  ป.เอก
         เดชาวัตร  วิเชียรกันหา (ร่วม)          61  ป.โท
             
   1  นายประภาส เทียนประทีป   60   ป.เอก จักรพงษ์  คุ้มทรัพย์  59  ป.โท
             
             

                                        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

1 สาธิต เหลืองเจริญลาภ 61 ป.เอก