^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

085197
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
207
588
82339
5221
7338
85197

Your IP: 172.16.1.2
2020-09-23 03:19

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 2
  • 3

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

                                           คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ประสานพันธ์  สายสิญจน์ 57 ปเอก สมโภชน์  วงศ์เขียด 57 รอ
ป.เอก
2 ศุภชัย  ปลายเนตร 58 ปเอก อิทธิพล  เหลาพรหม 57 รอส่งเล่ม
ป.เอก
3 กำไร  จันทร์พรหม 58 ปเอก มนูญ  บูลย์ประมุข 57 รอส่งเล่ม
ป.เอก
4 บพิตร  ไชยนอก 59 ปเอก ประยุทธิ์  แดงขาว  57รอ ป.เอก
5 หาญโชค บุตรเวียงจันทร์ 58 ปเอก วิภพ  ใจแข็ง 58 ป.เอก
6 ชนันญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ 59
ป.เอก คณิตพันธ์  บุญสมเชื้อ 58 ป.เอก
7 พิมพิกา  ยอดดี               
59 ป.โท อัฎฐพล  กาญจนเทพ 57 พ้น ป.เอก
8 นฤเบศวร์  สุขเกษม 59
ป.โท นิพนธ์ บุญสกันต์  57 พ้น ป.เอก
9 บำรุงศักดิ์  ทศแสนสิน 59 ป.โืท ว่าที่ร.ต.ภุชงค์  จันทร์จิระ 58 ป.เอก
10          ยุติ  ฉัตรวรานนท์  61 ป.เอก
1 นายวรพุทธ  ช้างสีเอี่ยม 60 ป.โท  ชยพล การนา 59  ป.เอก
2 นายสุริยะ  สร้อยแสง 61 ป.โท อัษฏางค์  บุญศรี 57 พ้น
ป.เอก
3 นายอภิสิทธ์ ภาโค 60  ป.โท      
4 นายเด่น  สติภา           
    57
ป.เอก วศิน  ภิรมย์       59 ป.เอก
5 นายชวินทร์ สร้างวัด     61  ป.โท สุประวิทย์  เมืองเจริญ 60 ป.เอก
6 นายปิยะ เอี่ยมจุ้ย     60 ป.โท วรวุฒิ  แจ่มหล้า  62   ป.โท
1 ธงชัย ระย้า 59 ป.โท ปิยะ  ศิริขันธ์
58  ป.เอก
2 ว่าที่ ร.ต.ปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์ 59 ป.โท เกษตร  เมืองทอง 58  ป.เอก
3 ประสงค์  เพ็งตะโก 60 ป.โท มิตรชัย สุทธิศักดิ์ 61  ป.โท
4 โชติ มณีโชติ 60   เพิ่มชาย  มณีสุวรรณ         60  ป.โท
  5 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  สายหยุด 60 ป.โท วรรณทิมา  เรืองศรี         62  ป.โท
6 นางกัลยรัตน์ ศิลพร 60 ป.โท      
7 นายวันชัย  คิดศรี               60 ป.โท      
             
             
             
 
1 นายธนานันต์ ชูแสง 61  ป.เอก วีรพล มนัสอารีนาท        57  ป.เอก
2 นายอาวุธ  เครือเขื่อนเพชร 61  ป.โท ปาติชาติ์ สัมนา    ป โท
3 นายธนาคาร เครื่องจักร 60  ป.โท      
4            
5            
 
 1 นายนพดล ฟุ่มเฟือย 60  ป.โท      
 2 นายสิริพงษ์ โปธิปิก 60  ป.โท      
 3 นายกิตติชัย ถนอมวารี 60  ป.โท      
 4 นายนริศ เกิดธูป 60  ป.โท      
 5 นายมงคล อินทรประดิษฐ์ 60  ป.โท      
 6 นายทศพร  แก้วศรีสุข       60 ป.โท      

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

1            
2 ปฤฐา ผู้พัฒน์                59 ป.เอก      
3 นายบรรพจน์   มีสา     61 ป.เอก      
4 นายมนัส ศรีสวัสดิ์ 61 ป.เอก      
5 นายนพดล ศรีพุทธา 61 ป.เอก      
6 นายเฉลิมศักดิ์ ถาวรรัตน์ 61 ป.เอก      
             

1         วีรานุวัตน์  ผิวเกลี้ยง 58 ป.โท
2 อัครนันท์   อัศวรัชตโภคิน 58 ป.เอก ดุษฎี  บุญธรรม 58 ป.เอก
3 นายชัยกร สุขคำ 61 ป.เอก กุลยุทธ  บุญเซ่ง 58 ป.เอก
4            ปิยะพงษ์  ค่ำคูณ           58 ป.เอก
5 นายจักรพันธ์  ทัดเทียม   62  ป.โท กิตติศักดิ์ บัวศรี   59 ป.เอก
 6 น.ส.พิชญ์กมล  พินปรุ    62  ป.โท มนตรี   แสงสุริยนต์ 59 ป.เอก
 7       ว่าที่ร.ต.ชวกรณ์รักษาวงษ์  59 ป.โท
 8       จินกมล  ลุยจันทร์ 60 ป.เอก
 9       บุญสิน   นาดอนดู่  60 ป.เอก
10       อภิศักดิ์  พรหมฝาย  61 ป.เอก
             
  1 รุ่งชัย  แ่ก่นสากล   58 ป.เอก   ,58,59  ป.เอก
  2 ธีรวัชร ภักดี   59 ป.โท และ (ร่วม) (ร่วม)    
  3 ปิยะ เชยคำดี                       59 ป.โท ยุติ  ฉัตรวรานนท์ (ร่วม)     61 ป.เอก
  4 เดชาวัตร  วิเชียรกันหา   61 ป.โท      
  5 ชาญณรงค์ น้อยบางยาง   59  ป.เอก      
6 นพพร  ไตรวิทยายนต์  60  ป.โท      
7 มารุต  เลิศศรี  60  ป.โท      
8 ศุภฤกษ์  ศรีชื่น  60  ป.โท      
             
     
  1 พงษ์ธร ศุภรมย์   59  ป.โท      
  2 ประภาศรี สุงสุวรรณคนชุม   60  ป.โท      
  3 มงคลชัย แสงหิรัญ   60  ป.โืท      
  4 รัตนพล จันทะกิจ   60  ป.โท      
  5 ปิยพงษ์ ริดเขียว   61  ป.เอก      
  6 นายสุวรรณ บุญศรีวงศ์   62 ป.เอก      
7 เษกสรร  สิงห์ธนู   61 ป.เอก      
8 วิรัลพัชร พรหมจรรย์   60 ป.เอก       

สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

   
  1       นายทัชพงษ์  จันทร์ลี  59  ป.เอก
  2       เดชาวัตร วิเชียรกันหา (ร่วม)  61  ป.โท
 1 นายประภาส เทียนประทีป  60  ป.เอก  จักรพงษ์  คุ้มทรัพย์ 59   ป.โท

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

 1 สาธิต เหลืองเจริญลาภ  61 ป.เอก นางนิตยา เกตุแก้ว    61  ป.เอก
 2 นายสราวุธ เย็นเอง      61 ป.เอก นายภานุชัย  ประมวล  61  ป.เอก
        นายอาชว์สุพงษ์   ขันแข็ง        62  ป.โท
             
             

 

ดร.อติรัฐ  มากสุวรรณ

 1 น.ส.สัตตบงกช   ยอดแก้ว  61  ป.โท เกตุมณี  ศรีอินทร์     61  ป.เอก
 2 น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร    62  ป.โ่ท นายวราพล   เกษมสันต์  61  ป.เอก
 3 น.ส.ยุวดี อุ้ยดำ              61  ป.เอก นายคำจันทร์  ชาญชิต        62  ป.โท
 4 จ.ส.ท.ณัฐกร  สกุลเพ็ชร  62  ป.โท นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย        62  ป.โท
 5 นายสุริยา  โยธา  62  ป.โท นายเอกสิทธิ์  สมคุณา        62  ป.เอก
 6 นายกริช  เสวกานันทร์  62  ป.โท      
             

 

 

 

Lightbox