สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

ประกาศ   : หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์

ประกาศ   : แนวปฏิบัติการยื่นสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย  และการ แต่งตั้งกรรมการสอบ

หมายเหตุ :   การปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

         1.  นักศึกษา  ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน  ก่อนการสอบ  15 นาที  (โปรเจคเตอร์ notebook)     
         2.  นักศึกษา  ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  (เพื่อให้เกียรติกรรมการสอบ)
         3.  นักศึกษา  สามารถเบิกชุดอุปกรณ์จัดเบรคตามจำนวนกรรมการสอบได้  เช่น  ชุดถ้วยกาแฟ  ช้อน กาน้ำร้อน 
              ที่บัณฑิตล่วงหน้าก่อนขึ้นสอบ   (เมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ล้างและส่งคืนบัณฑิตในสภาพเดิม)