สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก


ประกาศ : หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก QE      คณะวิศวกรรมศาสตร์         
                                                                                                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ 
1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะยื่นคำร้องขอสอบ QE ได้  น.ศ.จะต้องลงทะเบียนวิชา QE   และชำเงินค่าลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นให้เรียบร้อยก่อน

2. หากนีกศึกษาลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ประสงค์ที่จะสอบ น.ศ.ต้องดำเนินการถอนรายวิชา QE ตามกำหนดปฏิทินการศึกษา

3. หากนักศึกษาได้ดำเนินการสอบ แต่ผลสอบไม่ผ่าน น.ศ.สามารถยื่นขอสอบได้ ในครั้งที่ 2 แต่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 
         (จำนวน 10,000 บาท)