สอบสัมมนา


ประกาศ   :    ระเบียบการสอบวิชาสัมมนา  ปริญญาโท  และ ปริญญาเอก  คลิ๊กเลย    (ตามเงื่อนไข ที่หลักสูตรกำหนด)

 1. รายละเอียดการจัดทำเอกสารประกอบวิชาสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา   (ให้น.ศ.จัดทำเอกสารประกอบ 3 ชุด)
                        :  ไฟล์ word
                        :  ไฟล์ PDF

  2.   คำร้องขอสอบสัมมนาปริญญาโท  ,  ปริญญาเอก    บศ.12     ให้น.ศ.ยื่นคำร้อง  ภายในระยะเวลาตามปฏิทินสอบ

 

  มายเหตุ   :  การปฏิบัติในการสอบวิชาสัมมนา


1.  หากน.ศ.ไม่มายื่นคำร้องเสนอหัวข้อในการสอบสัมมนา น.ศ.จะไม่มีรายชื่อในประกาศ ฯผู้มีสิทธิืสอบวิชาสัมมนาในเทอมนั้น
2.  ก่อนการสอบสัมมนา   15 นาที  ให้น.ศ.เตรียมอุปกรณ์การสอบให้เรียบร้อย  (โปรเจคเตอร์  notebook )
3.  ลำดับรายชื่อของผู้สอบ ให้เป็นไปตามประกาศฯ รายชื่อ
4.  การเข้าสอบโปรดแต่งกายสุภาพฯ    เพื่อให้เกียรติแก่คณะกรรมการสอบ