^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100683
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
215
225
98857
6397
7645
100683

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-30 00:20

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง

ข้อบังคับ

1.

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

2.

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556                 

3.

 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ฉบับที่ 2   

 4.

 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

5.

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3  

ระเบียบ

1.

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

2. ระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2558
3

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560   

- ประกาศฯเรื่อง   การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาฯ พ.ศ. 2560

 4. ประกาศ  : การเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2556

ประกาศ

 1.

หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่จะรับนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน

 2.

มาตารฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   (ยกเลิก)

 3.

ระเบียบการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

 4.

หลักเกณฑ์การวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562 (ปรับปรุงใหม่) 2562

หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร 2562

หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558   (ยกเลิกแล้ว)

 5.

ประกาศ  แนวปฏิบัติการสอบหัวข้อและเค้าโครง และวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
ประกาศ  แนวปฏิบัติการสอบหัวข้อและเค้าโครง และวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   (ยกเลิกแล้ว)

6.

หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์

7.

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 2559

8.

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 2559

9.

การเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2556

10. การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
11. ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562
12. ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2562
13.  
14.  

คำสั่ง

1.

แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

2.

แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


 

Lightbox