^ Back to Top

สถิติ

030310
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
247
1743
27196
1743
6740
30310

Your IP: 172.16.1.2
2019-12-08 08:06

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง

ข้อบังคับ

 1.

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

 2.

 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ฉบับที่ 2

 3.

 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 4

 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3

ระเบียบ

1

 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

2. ระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2558
3

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560   

  - ประกาศฯเรื่อง   การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาฯ พ.ศ.2560

 4. ประกาศ  : การเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2556

ประกาศ

 1.

หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่จะรับนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน

 2.

มาตารฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

 3.

ระเบียบการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

 4.

หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก พ.ศ.2558

 5.

แนวปฏิบัติการสอบหัวข้อและเค้าโครง และวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

6.

หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์

7.

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท

8.

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

9.

การเก็บเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2556

10. การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
11. ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2562
12 ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2562

คำสั่ง

1.

แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

2.

แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ