รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

        รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ ปริญญาเอก ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

             สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                   ระดับปริญญาเอก

ที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
กรรมการบัณฑิตศึกษา

เทอม

 1  61  นางนิตยา  เกตุแก้ว    
         
         
         

 


 

                                                                                        ระดับปริญญาโท

ที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
กรรมการบัณฑิตศึกษา

     เทอม

1  61  สัตตบงกช  ยอดแก้ว   วันที่ 2 ก.พ.-64  2_2563
2  62 อลงกรณ์  สกุลเพ็ชร   วันที่ 2 มี.ค.-64  2_2563
3  62 ศศิมา ตรีพลอักษร   วันที่ 18 พ.ค.64  2_2563