รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

        รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ ปริญญาเอก ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

             สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                   ระดับปริญญาเอก

ที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
กรรมการบัณฑิตศึกษา

เทอม

 1  61  นางนิตยา  เกตุแก้ว  วันที่ 4 มค -2565    1/2564
         
         
         

 


 

                                                                                        ระดับปริญญาโท

ที่

    รหัส

ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
กรรมการบัณฑิตศึกษา

     เทอม

1  61  สัตตบงกช  ยอดแก้ว     วันที่ 2 ก.พ.64  2_2563
2  62 อลงกรณ์  สกุลเพ็ชร    วันที่ 2 มี.ค.64  2_2563
3  62 ศศิมา ตรีพลอักษร     วันที่ 18 พ.ค.64  2_2563
4 62  อาชว์สุพงศ์  ขันแข็ง     วันที่ 5 พ.ค. 64       1_2564
5 63 ธาดา  ประทีป ณ ถลาง    8/2565  วันที่ 6 ก.ย.65       2_2564