รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

                             ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว  

  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวตามประกาศ  ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

        1. ดาวน์โหลดเอกสาร  กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน
        2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

                    ดังรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

                     1.1 ระดับปริญญาโท
                          - ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)                           รวมทั้งสิ้น          35,100     บาท
                          - ภาคปกติ                                                   รวมทั้งสิ้น         27,100      บาท

                     1.2  ระดับปริญญาเอก
                            - ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)                         รวมทั้งสิ้น         3 7,100     บาท
                            - ภาคปกติ                                                 รวมทั้งสิ้น         27,100     บาท

   3. แนบเอกสารการรายตัว ทั้งหมดส่งไปรษณีย์  ดังรายการต่อไปนี้
            1)   เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (หนังสือมอบตัว)
            2)   ต้นฉบับใบนำฝากที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักฐานการชำระเงิน)
            3)   ใบสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต ภายในสถาบันฯ
            4)   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่สำเร็จแล้ว (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา  
                  * นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แนบสำเนาผลการเรียน  (Transcript)  ทั้งระดับปริญญาตรีและ
                    ปริญญาโทด้วย
            5)  แนบรูปถ่ายสี  1 ½  นิ้ว  ใส่สูทหรือชุดเครื่องแบบราชการ (ไม่สวมเสื้อยืด )  จำนวน  3  รูป
                 (สำหรับติดบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ,  และสำหรับติดเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่)
            6)   สำเนาบัตรประชาชน              จำนวน   2  ฉบับ     พร้อมรับรองสำเนา
            7)  สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน   1  ฉบับ     พร้อมรับรองสำเนา
            8)  สำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)     จำนวน   1 ฉบับ      พร้อมรับรองสำเนา     

              ส่งถึง  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา” อาคารประพรรด์จักรกิจชั้น  ๑  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     
             เลขที่ 833  ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  (วงเล็บมุมซองว่า รายงานตัวนักศึกษาใหม่)
             ภายใน........................................................ (สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อ รอบ 1)     ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   โทร 02-1049 099  ต่อ  1511–1513 

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2    ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ รอบ 1    โดยต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐานถึงฝ่ายทะเบียนที่อีเมลล์ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ก่อนวันที่   ..........................เวลา 09.00 น. ส่วนหนังสือมอบตัวและเอกสารอื่นๆสามารถส่งภายหลัง ได้

 

  4.   นักศึกษาที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 3.แล้ว ให้เข้ากลุ่มไลน์นี้ ตาม  QR Code นี้ 
         เพื่อเข้าอบรมวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน   ตามวันและเวลา  

   5.  นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับการอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสอบถาม
        รายละเอียด 099-....................  p.ติ๊ก

 หมายเหตุ

  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัว ตามวิธีการ ตามวัน/เวลาและสถานที่ ดังประกาศ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด สถาบันฯจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ