^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

     ดาวน์โหลดเอกสาร ขึ้นทะเบียน และรายงานตัว  ที่นี่

  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวตามประกาศ  ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

        1. ดาวน์โหลดเอกสาร  กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน
        2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

 รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รวมค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  ดังนี้

1 ระดับปริญญาโท

  - ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ก 1 หรือ ก 2  รวมทั้งสิ้น            32,000 บาท
  - ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข                  รวมทั้งสิ้น            32,000 บาท
  - ภาคปกติ  แผน ก 1 หรือ ก 2                         รวมทั้งสิ้น            27,000 บาท
  - ภาคปกติ  แผน ข                                         รวมทั้งสิ้น            27,000 บาท

2 ระดับปริญญาเอก
-  ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)                             รวมทั้งสิ้น            37,000  บาท
 - ภาคปกติ                                                     รวมทั้งสิ้น            27,000  บาท

3. แนบเอกสาร  ที่กรอกข้อมูล ทั้งหมดส่งไปรษณีย์  ดังรายการต่อไปนี้
       1)   เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (หนังสือมอบตัว)
       2)   ต้นฉบับใบนำฝากที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักฐานการชำระเงิน)
       3)   ใบสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต ภายในสถาบันฯ
       4)   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่สำเร็จแล้ว (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา  
             * นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แนบสำเนาผลการเรียน  (Transcript)  ทั้งระดับปริญญาตรีและ
                ปริญญาโทด้วย
       5)  แนบรูปถ่ายสี  1 ½  นิ้ว  ใส่สูทหรือชุดเครื่องแบบราชการ (ไม่สวมเสื้อยืด ) จำนวน  1  รูป
            สำหรับติดบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 

           5.1  สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา                     จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
           5.2  สำเนาบัตรประชาชนบิดา/ มารดา                จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
           5.3  สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา                      จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
           5.4  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา                  จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา
           5.5  สำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)                      จำนวน    1  ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา

 ุ      6)  แบบฟอร์มขอ user Account ใช้บริการ internet ภายในสถาบันฯ

             ส่งถึง  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศึกษา”  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     
             เลขที่ 833  ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330  (วงเล็บมุมซองว่า รายงานตัวนักศึกษาใหม่)
ภายใน วันที่ 7 กรกฏาคม 2565   (สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อ รอบ 1)  ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   โทร 02-1049 099  ต่อ  1511–1513 

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2    โดยต้องส่งเอกสารหลักฐานถึงฝ่ายทะเบียนภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 พร้อมเอกสารมอบตัวและเอกสารอื่นๆ

 4.   นักศึกษาที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 3.แล้ว ให้สแกนQR Code เข้ากลุ่มไลน์นี้  นี้ 
      

5.  นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับการอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา หรือสอบถาม
     รายละเอียด 02 1049099 ต่อ 3083   p.ติ๊ก

กำหนดการอบรม จะแจ้งให้ทราบเร็วนี้

 หมายเหตุ

  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัว ตามวิธีการ ตามวัน/เวลาและสถานที่ ดังประกาศ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด สถาบันฯจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ                                                                                               

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2564

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg