อนุมัติหัวข้อฯ (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท และ เอก)

                                   ประกาศ :  อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 

สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาโท
     ที่                                                        ชื่อ - สกุล       ภาคเรียนที่ หมายเหตุ
    1 ปัญญพัฒน์  โชติกะ  2/2563  
       
       
       
       

 

ระดับปริญญาเอก 
    ที่                                                      ชื่อ - สกุล        ภาคเรียนที่ หมายเหตุ
 1 ทัชพงษ์  จันทร์ลี           1/2562  
 2 ประภาส เทียนประทีป  2/2563