อนุมัติหัวข้อฯ (วิศวกรรมไฟฟ้า โท และ เอก)

                                               ประกาศ    :    อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโท
ลำดับ                        ชื่อ - สกุล                ภาคเรียนที่                  หมายเหตุ
 1 นฤเบศร์  สุขเกษม 2/2560   
 2 โชติ  มณีโชติ 2/2561   
 3 ธนาคาร เครื่องจักร 2/2561  
 4  กัลยารัตน์  ศิลพร 1/2562   
 5 ประสงค์  เพ็งตะโก 1/2562   
 6 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  สายหยุด 1/2562  
7 ปาติชาติ  สัมมา  2/2562  
8 อภิสิทธิ์ ภาโค 1/2563   
9  ชวินทร์  สร้างวัด 1/2563  
10  ศราวุธ    อนันต์ 1/2563   
11 อาวุธ  เครือเขื่อนเพชร 1/2563   
12 ทศพร  แก้วศรีสุข 2/2563  
13 ธงชัย  ระย้า 2/2563  เปลี่ยนหัวข้อ/และที่ปรึกษา
14 ว่าที่ ร.ต.ปิยพงษ์  ธนสมบูรณ์ 2/2563  เปลี่ยนหัวข้อ/และที่ปรึกษา
15 มารุต เลิศศรี 2/2563  
       
       

 

ปริญญาเอก
    ที่                      ชื่อ - สกุล         อนุมัติภาคเรียนที่            หมายเหตุ
 1 ธนานันต์ ชูแสง                1/2563  
 2 ชาญณรงต์  น้อยบางยาง 2/2563  
 3 วศิน  ภิรมย์ 2/2563   
 4 ศักดิ์ทนงค์  วงศ์เจริญ 2/2563   
 5  ถวิล  มาท้ัง 2/2563   
 6  ยุติ   ฉัตรวรานนท์ 1/2564