อนุมัติหัวข้อฯ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

                              ประกาศ    :    อนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
ระดับปริญญาโท
ที่ ชื่อ - สกุล ภาคเรียนที่  หมายเหตุ
1 อลงกรณ์  สกุลเพ็ชร 2/2562   
2 ศศิมา  ตรีพลอักษร 2/2562   
3 ธนวัฒน์  ทองนุ้ย  2/2562  
       
       

 

ปริญญาเอก
     ที่                                   ชื่อ - สกุล    อนุมัติภาคเรียนที่       หมายเหตุ
1 เกตุมณี     ศรีอินทร์            2/2562  
2 สราวุธ   เย็นเอง  2/2562  
3 นิตยา  เกตุแก้ว  2/2562  
4 วราพล  เกษมสันต์  2/2562  
5 ยุวดี   อุ้ยคำ  2/2562  
6 สาธิต  เหลืองเจริญลาภ   2/2562   
7  ภานุชัย  ประมวล    2/2562   
8 พัฒน์  โกจินอก  1/2563