สัดส่วนอาจารย์ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

ผศ.ดร.อาภาพงศ์  ชั่งจันทร์ ผศ.ดร.ณัฐกร  อินทรวิชะ
1.สาธิต เหลืองเจริญลาภ    รหัส 61 ป.เอก  น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร      รหัส 62 ป.โท 
2.นายสราวุธ  เย็นเอง         รหัส 61 ป.เอก น.ส.ศศิมา ตรีพลอักษร      รหัส 62 ป.โท 
3    น.ส.ยุวดี อุ้ยดำ                รหัส 61 ป.เอก 
4   จ.ส.ท.ณัฐกร  สกุลเพ็ชร    รหัส 62 ป.โท 
5   นายสุริยา  โยธา               รหัส 62  ป.โท
6   นายกริช  เสวกานันทร์       รหัส 62 ป.โท
7   นายสำราญ สอนผึ้ง           รหัส 63        (พ้นสภาพ) ป.เอก
8   นายปริญญาวัฒน์ อินทร์เอี่ยม  รหัส 63 ป.เอก
9   นายอิสระ ตัั้งสุวรรณ์               รหัส 63 ป.เอก
10   นายการันต์ ผึ่งบรรหาร           รหัส 63 ป.เอก
 
ดร.อติรัฐ  มากสุวรรณ์    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1 เกตุมณี  ศรีอินทร์           รหัส  62  ป.เอก  นางนิตยา  เกตุแก้ว               รหัส 61  ป.เอก
 2 นายวราพล   เกษมสันต์   รหัส  61  ป.เอก  นายภานุชัย  ประมวล            รหัส 61  ป.เอก
3 นายคำจันทร์  ชาญชิต     รหัส  62  ป.โท  นายอาชว์สุพงษ์  ขันแข็ง       รหัส 62  ป.โท
4 นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย       รหัส  62  ป.โท  นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส 61  ป.เอก
5    นายธาดา  ประทีป ณ กลาง    รหัส 63  ป.โท
6    นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส 63  ป.เอก
7    นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร          รหัส 63  ป.เอก