สัดส่วนอาจารย์ (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์ รศ.ดร.ณาวดี  ศรีศิริวัฒน์
 1.นายวัชรพล  นันทอุปการ                   รหัส 62 ป.เอก   ทัชพงษ์  จันทรลี                           รหัส 59 ป.เอก 
    เดชาวัตร วิเชียรกันหา (ร่วม)           รหัส 61 ป.โท 
       
       
ผศ.ดร. เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น
 1.จักรพงษ์    คุ้มทรัพย์   รหัส 59  ขยายเวลาศึกษา  ป.โท นายประภาส  เทียนประทีบ  รหัส  60 ป.เอก 
 2 นายเทพนิมิตร ทองจันทร์   รหัส 62 ป.เอก   นายเทพนิมิตร ทองจันทร์   รหัส 62  (ที่ปรึกษาร่วม) ป.เอก 
    นายปัญญพัฒน์ โชติกะ   รหัส 62  ป.เอก
       
 
ผศ.ดร.ธนวัชร  สุจริตรวรกุล    ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย  
 1.น.ส.สายพิณ  สุวรรณกำเนิด      รหัส  62  ป.เอก  นางนิตยา  เกตุแก้ว              รหัส 61  ป.เอก
     นายภานุชัย  ประมวล           รหัส 61  ป.เอก
     นายอาชว์สุพงษ์  ขันแข็ง       รหัส 62  ป.โท
     นายพัฒน์  โกจินอก              รหัส61  ป.เอก
     นายธาดา  ประทีป ณ กลาง    รหัส63  ป.โท
     นายประกฤต  ช่วงสถิต          รหัส63  ป.เอก
     นางชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร          รหัส63  ป.เอก