อาจารย์ผุ้ทรงคุณวุฒิ (ปิโตรเคมีฯ)

                                                    

สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ images ชื่อ - สกุล แต่งตั้งเป็น  ปีที่ตั้ง  กรรมการสอบ ที่ปรึกษาร่วม
โท เอก โท เอก

1

 

ดร.ธภ้ทร  ศิลาเลิศรักษา   

    / /    
   

ดร.สุภวัฒน์  วิวรรธ์ภัทรกิจ

   2559  /  /